150 terms

Läkemedel

STUDY
PLAY
Adenosin
Presynaptisk NA-effekthämmande modulator. Receptor A1. Minskar frisättningen av NA.
Koffein
Hämmar adenosinresceptorn, vilket då ger en minskad nedreglering av NA-frisättningen.
Substans P
Postsynaptisk modulering, minskar K+-permeabiliteten. Minskad hämmande effekt.
Opiater
Postsynaptisk modulering, minskar K+-permeabiliteten och stimulerar den hämmande effekten.
Benzodiazepiner
Binder GABA-r allosteriskt och ökar affiniteten för GABA.
NPY
Ökar NA:s effekt på oklart sätt.
Tyramin
Utnyttjar NET istället för NA och inhiberar då indirekt upptaget av NA. Tyramin brys ned i magtarmkanalen av MAO.
Kokain
Hämmar återupptagspumpar för NA, DA och 5-HT.
Ex:
NET--> sympatikuspåslag (NA kvar i synaptiska klyftan)
Amfetamin
Reverserar NA- och DA-pumparna.
Kortison
Hämmar upptag av monoaminerna av postsynaptiska cellen.
Reserpin
Hämmar VMAT (monoaminer in i vesiklar).
=Padal Ka Dava
Efedrin
Alfa- och beta-agonist, men påverkar framförallt NA-frisättning (adrenerg agonist).
Indikation: Astma (längre duration, men svaragare än adernalin).
Biverkningar: Urinretention, hjärtpåverkag (tachycardi som kan övergå i arytmi).
Ergot-alkaloider
-Oselektiv alfa1- och alfa2- receptor-agonism i PNS och CNS. CNS även 5-HT1D agonism, som ger kontraktion av blodkärl och således kan användas mot migrän. Kan även användas för muskelkontraktil effekt efter förlossning.
Finns i Mjöldryga (äter man denna kan man få sk dragsjuka (kramper).
-Adrenerg antagonist. Har kärlvidgane effekt.
Propranolol
Oselektin beta-blockare. Ex. Inderal. Ffa mot högt Bt.
Cave: Astma, diabetes (hypoglykemi), hjärtsvikt, kalla fingrar och tår.
Botulinustoxin
Minskar ACh-frisättning via att stänga Ca-kanaler.
=Botox, medel för behandling av muskelspasmer och rösttremor.
Biverkningar: Yrsel, dåsighet, sväljningssvårigheter, domning.
Tubocurarin
En kompetetiv neuromuskulär blockerare (sitter utan att depolarisera) på ACh.
Finns i pilgiftet Curare.
Nikotin
Påverkar ffa i gangliet (på den nikotinerga receptorn).
Låga doser: Stimulerande--> Sänkt Bt bla.
Mycket höga doser: Blockerande. Ex obsoleta antihypertensiva medel.
Aktivering av LC:s noradrenerga celler--> vakenhet o.l.. Aktivering av nikotin-r i CNS --> aktivering an det dopaminerga belöningscentrat i VTA.
Atropin
Muskarin antagonist.
Hämmad motalitet i GI (mot spasm), och kan användas vid hjärtstillestånd.
-Belladona
Skopolamin
Muskarin antagonist.
Vid åksjuka.
-i "Spikklubba"
Acetylkolinesterashämmare
Alzheimer och demens
L-DOPA
Parkinson. (Omvandlas till DA)
L-DOPA + carbidopa
Parkinson. Carbidopa=DOPA-dekarboxylashämmare som ej tas över blod-hjärn-barriären, fördel då vi ej vill ha mer DA i periferin.
Diazepam
Antixiolytika och Hypnotika. Benzodiazepinagonist.
Flunitrazepam
Antixiolytika och Hypnotika. Benzodiazepinagonist.
=Rohypnol
Klorpromazin
Neuroleptika (atntpsykotiska medel). Är ett sk typiskt antipsykotiskt LM.
LM-namn: Hibernal
DA2-antagonist (och till viss del 5-HT2A-antagonist).
Klozapin
Neuroleptika (atntpsykotiska medel). Är ett sk atypiskt antipsykotiskt LM.
LM-namn: Leponex
5HT2A-antagonsist (och DA-antagonist).
Zimelidin
SSRI, antidepressivt medel.
Finns ej längre på marknaden.
Metylfenidat
Psykostimulantia, ADHD.
DA-r-agonist.
LM-namn: Concerta, Ritalin.
Fenobarbital
Epilepsi.
LM-namn: Fenemal
Ett långverkande barbiturat; GABA-A-r-aktivering.
Diazepam
Epilepsi.
LM-namn: Stesolid
En benzodiazepin.
Fenytoin
Epilepsi.
LM-namn: Epanutin
Hämmar spänningsberoende Na-kanaler.
Karbamazepin
Epilepsi.
LM-namn: Tegretol
Hämmar spänningsberoende Na-kanaler.
Barbiturater
Aktiverar GABA-r.
Alkohol
Aktiverar GABA-r men ahr även en DA-aktiverande effekt.
Lösningsmedel
Aktiverar GABA-r
Gamma-hydroxy-butyrat (GHB)
Ett lösningsmedel som aktiverar GABA-r (pre- och post). Är DA-frisättande i låga doser (i början och när rushet har "lagt sig").
Benzodiazepiner
Ökar GABA-receptorns affinitet för GABA (allosterisk modulering).
Morfin
En opiat. Aktiverar edorfin-receptorer. Har indirekt DA-aktiverande effekt.
Heroin
En opiat. Aktiverar edorfin-receptorer. Har indirekt DA-aktiverande effekt.
Metadon
En opiat. Aktiverar edorfin-receptorer. Har indirekt DA-aktiverande effekt.
Fentanyl
En opiat. Aktiverar edorfin-receptorer. Har indirekt DA-aktiverande effekt.
Kallas China White.
Oerhört potent.
Tramadyl
Räknas i vissa fall till opiater, men ger även en svag 5-HT- och NA-upptagshämning (agonist på Mu-receptorn=opiat)
Cathinon
Amfetaminliknande effekt, reverserar DA- och NA-pumparna.
Metylmetkathinon
=Mefedron. Hämmar DA-, NA- och 5-HT-pumparna.
Arekolin (Betel)
Har effetker på muskarina- och nikotin-receptorer.
Tetrahydrocannabinol
Det aktiva ämnet i cannabis. Påverkan på cannabis-r (Gi)
Marihuana
Påverkan på cannabis-r (Gi)
Hashish
Påverkan på cannabis-r (Gi)
LSD
5HT2-agonist postsynaptiskt.
Psilocybin
Verkar som LSD, 5HT2-agonist postsynaptiskt.
Ecstasy
Ökar 5HT- och DA-frisättning.
Phencyclidin (PCP)
Blockerar NMDA-receptorer.
Ketamin
Blockerar NMDA-receptorer.
Akamprosat
LM-namn: Campral.
Partiell antagonist på NMDA-r (gör så att alkohol ej blir lika effektivt)
Naltrexon
LM-namn: Naltrexon
Opiatreceptorantagonist med lång halveringstid.
Disulfiram
LM-namn: Antabus
Hämmar aldehydoxidas och därigenom nedbrytningen av acetaldehyd (illamående vid intag av alkohol).
Buprenorfin
LM-namn: Subutex
Partiell Mu-receptorantagonist/-agonist. (Om man tar opiater får man ej samma effekt; antagonist, ej tar; agonistisk.)
Naloxon
Samma som Naltrexon men har kortare halveringstid. Opiatreceptorantagonist. Mot återfall av opiatberoende, ger ej samma effekt.
COMT-hämmare
Parkinson. Ex Entakapon.
ASA
COX-hämmare. Hämmar: vasodilatation/konstriktion (PG resp TX), hyperalgesi, bronkkonstriktion. ANTIINFLAMMATORISK och SMÄRTSTILLANDE.
ASA lågdos
Antitrombotisk (TXA2) (COX-hämmare)
ANTIKOAGULANT
Paracetamol
Antipyretisk (påverkar temperaturcentrum i CNS) och analgetisk (okänt hur, möjligtvis genom att fånga upp fria radikaler).
NSAIDs
COX-hämmare
Morfin
Smärtlindrande (opioid). Minskar presynaptiskt transmittoefrisättning och hyperpolariserar postsynaptiskt.
Oxikodon
Smärtlindrande (opioid). Minskar presynaptiskt transmittoefrisättning och hyperpolariserar postsynaptiskt.
Ketobemidon
Smärtlindrande (opioid). Minskar presynaptiskt transmittoefrisättning och hyperpolariserar postsynaptiskt.
Petidin
Smärtlindrande (srark opioid). Minskar presynaptiskt transmittoefrisättning och hyperpolariserar postsynaptiskt.
Fentanyl
Smärtlindrande (stark opioid). Minskar presynaptiskt transmittoefrisättning och hyperpolariserar postsynaptiskt.
Kodein
Smärtlindrande (svag opioid). Minskar presynaptiskt transmittoefrisättning och hyperpolariserar postsynaptiskt. Kan kombineras med paracetamol.
Buprenorfin
Smärtlindrande (svag opioid). Minskar presynaptiskt transmittoefrisättning och hyperpolariserar postsynaptiskt.
Tramadol
Smärtlindrande (svag opioid). Minskar presynaptiskt transmittoefrisättning och hyperpolariserar postsynaptiskt.
Digitalis
Ex Digoxin.
Indikation: Hjärtsvikt
Förbättrar hjärtats pumpfunktion; ökad kontraktionskraft (mer Ca kvar inne i cellen) och sänkt hjärtfrekvens (stimulerar vagus)
Adenosin
Blockerar koffeinreceptorer -->Presynaptisk NA-effekthämmande modulator. Receptor A1. Minskar frisättningen av NA.
Behandling vid hjärtsvikt; ett antiarytmikum.
Atropin
Kompetetiv antagonist för muskarina acetylcolinreceptorerna M1 och M2 --> minskar parasympatiskt påslag.
Ex Belladona
Lidokain
Lokal analgetisk och verkar antiarytmiskt. Stora likheter med kokain.
ANTIARYTMIKUM
Klinidin
Hämmar Na-kanaler --> mer Ca ut --> mnegativ inotrop effekt.
ANTIARYTMIKUM
Disopyramid
Na-kanal-hämmare (+antimuskarin-effekt=inte lika bra för syftet som antiarytmikum).
ANTIARYTMIKUM
Flekainid
Avregistrerat ANTIARYTMIKUM
Amiodaron
ANTIARYTMIKUM
Propranolol
Betablockare. Ex Inderal
ANTIARYTMIKUM
HYPERTONI
ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM
Verapamil
Kalciumantagonist: Dilaterar perifera kärl, blockerar spänningsberoende Ca-kanaler (finns ffa i glatt muskulatur och kärl), minskar AV-överledningen och ger negativ inotrop effekt.
ANTIARYTMIKUM
ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM
Ex Verapamil
Diltiazem
Kalciumantagonist: Dilaterar perifera kärl, blockear spänningsberoende Ca-kanaler (finns ffa i glatt muskulatur och kärl), minskar AV-överledningen och ger negativ inotrop effekt.
ANTIARYTMIKUM
ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM
Nifedipin
Kalciumantagonist: Dilaterar perifera kärl, blockear spänningsberoende Ca-kanaler (finns ffa i glatt muskulatur och kärl), minskar AV-överledningen och ger negativ inotrop effekt.
ANTIARYTMIKUM
ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM
Atenolol
Selektiv beta1-antagonist
HYPERTONI
Metoprolol
Selektiv beta1-blockare
HYPERTONI
Ex Seloken
Kaptopril
ACE-hämmare
HYPERTONI
NJURSVIKT, DIABETESNEFROPATI
Enalapril
ACE-hämmare
HYPERTONI
NJURSVIKT, DIABETESNEFROPATI
Losartan
Angiotensin II-antagonist
HYPERTONI
NJURSVIKT, DIABETESNEFROPATI
Hydralazin
Perifer vasodilaterare
HYPERTONI
Glycerylnitrat (nitroglycerin)
Relaxerar muskler, därav även kärl - ffa kapacitanskärl och kollateraler mellan inre och yttre kärl i hjärtat).
ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM
Furosemid
Loop-diuretika, hämmar Na2ClK-cotransportören.
ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM
NJURSVIKT, DIABETESNEFROPATI
Ex Furix, Lasix Retard
Bendroflumetiazid
Thiazid-diuretika, hämmar trasnport av NaCl.
ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM
NJURSVIKT, DIABETESNEFROPATI
Spironlakton
Kaliumsparande diuretika, hämmar aldosteron.
ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM
NJURSVIKT, DIABETESNEFROPATI
Amilorid
Kaliumsparande diuretika, hämmar ENaC.
ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM
NJURSVIKT, DIABETESNEFROPATI
Simvastatin
Kolesterolsynteshämmare; verkar genom att hämma HMG-CoA-reduktas, det enzym som katalyserar det hastighetsbegränsande steget i kolesterolsyntesen.
BLODFETTSRUBBNINGAR
Ex Simvastin
Fluvastatin
Kolesterolsynteshämmare; verkar genom att hämma HMG-CoA-reduktas, det enzym som katalyserar det hastighetsbegränsande steget i kolesterolsyntesen.
BLODFETTSRUBBNINGAR
Kolestyramin
Kolesterolsynteshämmare; verkar genom att hämma HMG-CoA-reduktas, det enzym som katalyserar det hastighetsbegränsande steget i kolesterolsyntesen.
Gallsyrabingare; Binder gallsyror i tarmen och bryter deras enterohepatiska kretslopp --> steatorré.
BLODFETTSRUBBNINGAR
Nikotinsyra
Verkar via GPR109A. Hämmar lipolys i fettväv --> minskad fs av fettsyror ---> minskad syntas och utsöndring av VLDL från levern.
BLODFETTSRUBBNINGAR
Gemfribrozil
PPARa ligand. Ökar lipoproteinlipasaktiviteten, stimulerar uttrycket av vissa apoproteiner --> sänkta VLDL- och LDL-halter. Ökad katabolism av VLDL och ökad eliminering av kolesterol via galla.
BLODFETTSRUBBNINGAR
Fenofibrat
PPARa ligand. Ökar lipoproteinlipasaktiviteten, stimulerar uttrycket av vissa apoproteiner --> sänkta VLDL- och LDL-halter. Ökad katabolism av VLDL och ökad eliminering av kolesterol via galla.
BLODFETTSRUBBNINGAR
Bezafibrat
PPARa ligand. Ökar lipoproteinlipasaktiviteten, stimulerar uttrycket av vissa apoproteiner --> sänkta VLDL- och LDL-halter. Ökad katabolism av VLDL och ökad eliminering av kolesterol via galla.
BLODFETTSRUBBNINGAR
Warfarin
Hämmar återbildningen av VK-H2 från VK-O.
ANTIKOAGULANT
Ex Waran
Heparin
Binder och aktiverar antitrombin, vilken i sin tur är en serinproteashämmare som inhiberar trombin, FIXa och Fxa.
ANTIKOAGULANT
Wx Heparin
Antitrombin III
Inhiberar trombin, FIXa och Fxa.
ANTIKOAGULANT
Tiklopidin
ADP-r blockerare vilket förhindrar konformationsändringen av gpIIb/IIIa vilket annat tillåter trombocyter att binda till fibrinogen.
ANTIKOAGULANT
Streptokinas
Aktiverar plasmin som i sin tur kan bryta ned fibrin.
ANTIKOAGULANT
Fibrinolyshämmare
Ex vid diffus näsblödning.
Tranexamsyra
Hämmar plasmin, dvs det enzym som löser upp koagel.
Koagulationsfaktorer
Kan ges profylaktiskt, akut och som normal behandling.
Omeprazol
Protonpumpshämmare.
GERD och MAGSÅR
Ex Losec
Esomeprazolnatrium
Ex Nexium, protonpumpshämmande funktion.
GERD och MAGSÅR
Misoprostol
En syntetisk PGE1 analog. Verkar på parietallceller och minskar saltsyrasekretionen via en GPCR i apikalmembranet. Används för att motverka NSAIDs effekter samt vid behandling vid missfall och inducera förlossning.
Alginsyra
Bildar tillsammans med saltsyran en gelartad massa som täcker maginnehållet och motverkar att surt maginnehåll stöts upp. Ffa medel vid gastroesofageal refluxsjukdom.
Sukralfat
Medel som används vid magsår. Verkar lokalt såsom ett plåster i MT-kanalen och bildar en hinna över såret som är ogenomtränglig för saltsyra och andra retande ämnen i magsäcken.
Novalukol®
Innehåller kalcium- och magnesiumföreningar som binder saltsyran i magen och minskar därigenom surheten i den. Används vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar.
Loperamid
Opioid som normaliserar MT-kanalens rörelser, men som ej går över bh-barriären.
ANTIDIARROIKUM
Lactulos
Laxermedel. En sockerart med osmotisk effekt
Na-Laurylsulfatoacetat
Andvänds vid tillfällig förstoppning. De verksamma ämnena är natriumcitrat och natriumlaurylsulfoacetat. Dessutom ingår sorbitol, som har en bidragande effekt. "Smörjer in anvföringen" - ges rektalt.
Sulfasalazin
Innehåller 5-ASA och ges mot inflammation i tunn- och grovtarm, ex i vissa fall vid Chron's sjukdom.
Papaverin
Har en spasmlösande effekt. Används för att slappna av muskler i MT, gallgångar, ureter osv, används även vid erektiv dysfunktion.
Butylskopolamin
Spasmolytikum; kramplösande effekt. Används för att slappna av muskler i MT, gallgångar, ureter osv, används även vid erektiv dysfunktion.
Oxybutynin
Urologisk spasmolytika, antagonsikt på M1,M2 och M3, samt har en direkt spasmolytisk effekt på blåsan eftersom det även är en kalciumantagonist.
URININKONTINENS
Tolterodin
Urologisk spasmolytika; muskarinreceptorantagonist.
URININKONTINENS
Desmopressin
Antidiuretiskt hormon; syntetisk ersättning av vasopressin/ADH.
URININKONTINENS
Lotanoprost
Prostaoidanalog som ökar utflödet av kammarvätska i ögat.
Ex Xalatan
GLAUKOM
Sildenafil
Ex Viagra
Loratadin
Hämmar effekten av histamin.
Ex Loratadin, Clarityn
Cetirizin
Antihistamin och H1-antagonist.
Azelastin
H1-antagonist.
Ranitidin
H2-antagonist; receptorer i mastceller som stimulerar ökad saltsyrafrisättning.
MAGSÅR
Prometazin
Blockerar H1-receptorer i hjärnan.
ÅKSJUKA (och ångest)
Metotrexat
DMARD (Disease-modifying antirheumatic drug). Cytostatika som ger antiinflammatorisk effekt.
Ex Methothrexate
Etanercept
DMARD; TNF-inhibitor.
Infliximab
DMARD; Binder och hämmar TNF-a.
Natrium aurotiomala
DMARD. Kallas guldinjektioner.
Ondansetron
5-HT3-antagonist. Antiemetika; förhindrar illamående och kräkning.
Sumatriptan
5-HT-agonist. Ger konstriktion i blodkärl via 5HT1B-r extracerebellart.
MIGRÄN
Ex Imigran
Ergotamin
LSD-precursor. 5-HT-agonist. Ger konstriktion i blodkärl via 5HT1B-r extracerebellart.
MIGRÄN
Timolol
Ickeselektiv betablockare.
GLAUKOM
Formoterol
Långverkande beta-2-agonist.
ASTMA och KOL
Salbutamol
Kortverkande beta-2-agonist.
ASTMA och KOL
Ex Ventoline
Terbutalin
Snabbverkande bronkodilator, beta-2-agonist.
Ex Bricanyl
Ipratopium
Används som underhållsbehandling vid behandlingsbar luftvägssammandragning i kombination med salbutamol i form av läkemedlet Combivent.
Dämpar nervsignaler som säger till luftrören att kontrahera; antikolinergika.
ASTMA och KOL
Beklometason
Glukokortikoid; inflammationshämmande medel för inhalation vid ASTMA.
Futikason
Glukokortikoid; inflammationshämmande medel för inhalation vid ASTAM och KOL.
Montelukast
Leukotrienantagonist (leukotriener är bronkokonstriktorer).
ASTMA
Natriumkromoglikat
Inflammationshämmande medel vid allergisk rinit (hösnuva).
Teofyllin
Fosfodiesterasinhibitor --> cAMP --> aktiverar PKA , inhiberar TNFa och leukotriener.
Adenosinreceptor-antagonist.
KOL och ASTMA
Kodein
Opioid, smärtstillande ämne och morfinderivat.
HOSTDÄMPANDE
Noskapin
Opiumderivat, dämpar hostcentrum. HOSTDÄMPANDE (rethosta)