Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Adenosin

Presynaptisk NA-effekthämmande modulator. Receptor A1. Minskar frisättningen av NA.

Koffein

Hämmar adenosinresceptorn, vilket då ger en minskad nedreglering av NA-frisättningen.

Substans P

Postsynaptisk modulering, minskar K+-permeabiliteten. Minskad hämmande effekt.

Opiater

Postsynaptisk modulering, minskar K+-permeabiliteten och stimulerar den hämmande effekten.

Benzodiazepiner

Binder GABA-r allosteriskt och ökar affiniteten för GABA.

NPY

Ökar NA:s effekt på oklart sätt.

Tyramin

Utnyttjar NET istället för NA och inhiberar då indirekt upptaget av NA. Tyramin brys ned i magtarmkanalen av MAO.

Kokain

Hämmar återupptagspumpar för NA, DA och 5-HT.
Ex:
NET--> sympatikuspåslag (NA kvar i synaptiska klyftan)

Amfetamin

Reverserar NA- och DA-pumparna.

Kortison

Hämmar upptag av monoaminerna av postsynaptiska cellen.

Reserpin

Hämmar VMAT (monoaminer in i vesiklar).
=Padal Ka Dava

Efedrin

Alfa- och beta-agonist, men påverkar framförallt NA-frisättning (adrenerg agonist).
Indikation: Astma (längre duration, men svaragare än adernalin).
Biverkningar: Urinretention, hjärtpåverkag (tachycardi som kan övergå i arytmi).

Ergot-alkaloider

-Oselektiv alfa1- och alfa2- receptor-agonism i PNS och CNS. CNS även 5-HT1D agonism, som ger kontraktion av blodkärl och således kan användas mot migrän. Kan även användas för muskelkontraktil effekt efter förlossning.
Finns i Mjöldryga (äter man denna kan man få sk dragsjuka (kramper).
-Adrenerg antagonist. Har kärlvidgane effekt.

Propranolol

Oselektin beta-blockare. Ex. Inderal. Ffa mot högt Bt.
Cave: Astma, diabetes (hypoglykemi), hjärtsvikt, kalla fingrar och tår.

Botulinustoxin

Minskar ACh-frisättning via att stänga Ca-kanaler.
=Botox, medel för behandling av muskelspasmer och rösttremor.
Biverkningar: Yrsel, dåsighet, sväljningssvårigheter, domning.

Tubocurarin

En kompetetiv neuromuskulär blockerare (sitter utan att depolarisera) på ACh.
Finns i pilgiftet Curare.

Nikotin

Påverkar ffa i gangliet (på den nikotinerga receptorn).
Låga doser: Stimulerande--> Sänkt Bt bla.
Mycket höga doser: Blockerande. Ex obsoleta antihypertensiva medel.
Aktivering av LC:s noradrenerga celler--> vakenhet o.l.. Aktivering av nikotin-r i CNS --> aktivering an det dopaminerga belöningscentrat i VTA.

Atropin

Muskarin antagonist.
Hämmad motalitet i GI (mot spasm), och kan användas vid hjärtstillestånd.
-Belladona

Skopolamin

Muskarin antagonist.
Vid åksjuka.
-i "Spikklubba"

Acetylkolinesterashämmare

Alzheimer och demens

L-DOPA

Parkinson. (Omvandlas till DA)

L-DOPA + carbidopa

Parkinson. Carbidopa=DOPA-dekarboxylashämmare som ej tas över blod-hjärn-barriären, fördel då vi ej vill ha mer DA i periferin.

Diazepam

Antixiolytika och Hypnotika. Benzodiazepinagonist.

Flunitrazepam

Antixiolytika och Hypnotika. Benzodiazepinagonist.
=Rohypnol

Klorpromazin

Neuroleptika (atntpsykotiska medel). Är ett sk typiskt antipsykotiskt LM.
LM-namn: Hibernal
DA2-antagonist (och till viss del 5-HT2A-antagonist).

Klozapin

Neuroleptika (atntpsykotiska medel). Är ett sk atypiskt antipsykotiskt LM.
LM-namn: Leponex
5HT2A-antagonsist (och DA-antagonist).

Zimelidin

SSRI, antidepressivt medel.
Finns ej längre på marknaden.

Metylfenidat

Psykostimulantia, ADHD.
DA-r-agonist.
LM-namn: Concerta, Ritalin.

Fenobarbital

Epilepsi.
LM-namn: Fenemal
Ett långverkande barbiturat; GABA-A-r-aktivering.

Diazepam

Epilepsi.
LM-namn: Stesolid
En benzodiazepin.

Fenytoin

Epilepsi.
LM-namn: Epanutin
Hämmar spänningsberoende Na-kanaler.

Karbamazepin

Epilepsi.
LM-namn: Tegretol
Hämmar spänningsberoende Na-kanaler.

Barbiturater

Aktiverar GABA-r.

Alkohol

Aktiverar GABA-r men ahr även en DA-aktiverande effekt.

Lösningsmedel

Aktiverar GABA-r

Gamma-hydroxy-butyrat (GHB)

Ett lösningsmedel som aktiverar GABA-r (pre- och post). Är DA-frisättande i låga doser (i början och när rushet har "lagt sig").

Benzodiazepiner

Ökar GABA-receptorns affinitet för GABA (allosterisk modulering).

Morfin

En opiat. Aktiverar edorfin-receptorer. Har indirekt DA-aktiverande effekt.

Heroin

En opiat. Aktiverar edorfin-receptorer. Har indirekt DA-aktiverande effekt.

Metadon

En opiat. Aktiverar edorfin-receptorer. Har indirekt DA-aktiverande effekt.

Fentanyl

En opiat. Aktiverar edorfin-receptorer. Har indirekt DA-aktiverande effekt.
Kallas China White.
Oerhört potent.

Tramadyl

Räknas i vissa fall till opiater, men ger även en svag 5-HT- och NA-upptagshämning (agonist på Mu-receptorn=opiat)

Cathinon

Amfetaminliknande effekt, reverserar DA- och NA-pumparna.

Metylmetkathinon

=Mefedron. Hämmar DA-, NA- och 5-HT-pumparna.

Arekolin (Betel)

Har effetker på muskarina- och nikotin-receptorer.

Tetrahydrocannabinol

Det aktiva ämnet i cannabis. Påverkan på cannabis-r (Gi)

Marihuana

Påverkan på cannabis-r (Gi)

Hashish

Påverkan på cannabis-r (Gi)

LSD

5HT2-agonist postsynaptiskt.

Psilocybin

Verkar som LSD, 5HT2-agonist postsynaptiskt.

Ecstasy

Ökar 5HT- och DA-frisättning.

Phencyclidin (PCP)

Blockerar NMDA-receptorer.

Ketamin

Blockerar NMDA-receptorer.

Akamprosat

LM-namn: Campral.
Partiell antagonist på NMDA-r (gör så att alkohol ej blir lika effektivt)

Naltrexon

LM-namn: Naltrexon
Opiatreceptorantagonist med lång halveringstid.

Disulfiram

LM-namn: Antabus
Hämmar aldehydoxidas och därigenom nedbrytningen av acetaldehyd (illamående vid intag av alkohol).

Buprenorfin

LM-namn: Subutex
Partiell Mu-receptorantagonist/-agonist. (Om man tar opiater får man ej samma effekt; antagonist, ej tar; agonistisk.)

Naloxon

Samma som Naltrexon men har kortare halveringstid. Opiatreceptorantagonist. Mot återfall av opiatberoende, ger ej samma effekt.

COMT-hämmare

Parkinson. Ex Entakapon.

ASA

COX-hämmare. Hämmar: vasodilatation/konstriktion (PG resp TX), hyperalgesi, bronkkonstriktion. ANTIINFLAMMATORISK och SMÄRTSTILLANDE.

ASA lågdos

Antitrombotisk (TXA2) (COX-hämmare)
ANTIKOAGULANT

Paracetamol

Antipyretisk (påverkar temperaturcentrum i CNS) och analgetisk (okänt hur, möjligtvis genom att fånga upp fria radikaler).

NSAIDs

COX-hämmare

Morfin

Smärtlindrande (opioid). Minskar presynaptiskt transmittoefrisättning och hyperpolariserar postsynaptiskt.

Oxikodon

Smärtlindrande (opioid). Minskar presynaptiskt transmittoefrisättning och hyperpolariserar postsynaptiskt.

Ketobemidon

Smärtlindrande (opioid). Minskar presynaptiskt transmittoefrisättning och hyperpolariserar postsynaptiskt.

Petidin

Smärtlindrande (srark opioid). Minskar presynaptiskt transmittoefrisättning och hyperpolariserar postsynaptiskt.

Fentanyl

Smärtlindrande (stark opioid). Minskar presynaptiskt transmittoefrisättning och hyperpolariserar postsynaptiskt.

Kodein

Smärtlindrande (svag opioid). Minskar presynaptiskt transmittoefrisättning och hyperpolariserar postsynaptiskt. Kan kombineras med paracetamol.

Buprenorfin

Smärtlindrande (svag opioid). Minskar presynaptiskt transmittoefrisättning och hyperpolariserar postsynaptiskt.

Tramadol

Smärtlindrande (svag opioid). Minskar presynaptiskt transmittoefrisättning och hyperpolariserar postsynaptiskt.

Digitalis

Ex Digoxin.
Indikation: Hjärtsvikt
Förbättrar hjärtats pumpfunktion; ökad kontraktionskraft (mer Ca kvar inne i cellen) och sänkt hjärtfrekvens (stimulerar vagus)

Adenosin

Blockerar koffeinreceptorer -->Presynaptisk NA-effekthämmande modulator. Receptor A1. Minskar frisättningen av NA.
Behandling vid hjärtsvikt; ett antiarytmikum.

Atropin

Kompetetiv antagonist för muskarina acetylcolinreceptorerna M1 och M2 --> minskar parasympatiskt påslag.
Ex Belladona

Lidokain

Lokal analgetisk och verkar antiarytmiskt. Stora likheter med kokain.
ANTIARYTMIKUM

Klinidin

Hämmar Na-kanaler --> mer Ca ut --> mnegativ inotrop effekt.
ANTIARYTMIKUM

Disopyramid

Na-kanal-hämmare (+antimuskarin-effekt=inte lika bra för syftet som antiarytmikum).
ANTIARYTMIKUM

Flekainid

Avregistrerat ANTIARYTMIKUM

Amiodaron

ANTIARYTMIKUM

Propranolol

Betablockare. Ex Inderal
ANTIARYTMIKUM
HYPERTONI
ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM

Verapamil

Kalciumantagonist: Dilaterar perifera kärl, blockerar spänningsberoende Ca-kanaler (finns ffa i glatt muskulatur och kärl), minskar AV-överledningen och ger negativ inotrop effekt.
ANTIARYTMIKUM
ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM
Ex Verapamil

Diltiazem

Kalciumantagonist: Dilaterar perifera kärl, blockear spänningsberoende Ca-kanaler (finns ffa i glatt muskulatur och kärl), minskar AV-överledningen och ger negativ inotrop effekt.
ANTIARYTMIKUM
ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM

Nifedipin

Kalciumantagonist: Dilaterar perifera kärl, blockear spänningsberoende Ca-kanaler (finns ffa i glatt muskulatur och kärl), minskar AV-överledningen och ger negativ inotrop effekt.
ANTIARYTMIKUM
ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM

Atenolol

Selektiv beta1-antagonist
HYPERTONI

Metoprolol

Selektiv beta1-blockare
HYPERTONI
Ex Seloken

Kaptopril

ACE-hämmare
HYPERTONI
NJURSVIKT, DIABETESNEFROPATI

Enalapril

ACE-hämmare
HYPERTONI
NJURSVIKT, DIABETESNEFROPATI

Losartan

Angiotensin II-antagonist
HYPERTONI
NJURSVIKT, DIABETESNEFROPATI

Hydralazin

Perifer vasodilaterare
HYPERTONI

Glycerylnitrat (nitroglycerin)

Relaxerar muskler, därav även kärl - ffa kapacitanskärl och kollateraler mellan inre och yttre kärl i hjärtat).
ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM

Furosemid

Loop-diuretika, hämmar Na2ClK-cotransportören.
ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM
NJURSVIKT, DIABETESNEFROPATI
Ex Furix, Lasix Retard

Bendroflumetiazid

Thiazid-diuretika, hämmar trasnport av NaCl.
ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM
NJURSVIKT, DIABETESNEFROPATI

Spironlakton

Kaliumsparande diuretika, hämmar aldosteron.
ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM
NJURSVIKT, DIABETESNEFROPATI

Amilorid

Kaliumsparande diuretika, hämmar ENaC.
ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM
NJURSVIKT, DIABETESNEFROPATI

Simvastatin

Kolesterolsynteshämmare; verkar genom att hämma HMG-CoA-reduktas, det enzym som katalyserar det hastighetsbegränsande steget i kolesterolsyntesen.
BLODFETTSRUBBNINGAR
Ex Simvastin

Fluvastatin

Kolesterolsynteshämmare; verkar genom att hämma HMG-CoA-reduktas, det enzym som katalyserar det hastighetsbegränsande steget i kolesterolsyntesen.
BLODFETTSRUBBNINGAR

Kolestyramin

Kolesterolsynteshämmare; verkar genom att hämma HMG-CoA-reduktas, det enzym som katalyserar det hastighetsbegränsande steget i kolesterolsyntesen.
Gallsyrabingare; Binder gallsyror i tarmen och bryter deras enterohepatiska kretslopp --> steatorré.
BLODFETTSRUBBNINGAR

Nikotinsyra

Verkar via GPR109A. Hämmar lipolys i fettväv --> minskad fs av fettsyror ---> minskad syntas och utsöndring av VLDL från levern.
BLODFETTSRUBBNINGAR

Gemfribrozil

PPARa ligand. Ökar lipoproteinlipasaktiviteten, stimulerar uttrycket av vissa apoproteiner --> sänkta VLDL- och LDL-halter. Ökad katabolism av VLDL och ökad eliminering av kolesterol via galla.
BLODFETTSRUBBNINGAR

Fenofibrat

PPARa ligand. Ökar lipoproteinlipasaktiviteten, stimulerar uttrycket av vissa apoproteiner --> sänkta VLDL- och LDL-halter. Ökad katabolism av VLDL och ökad eliminering av kolesterol via galla.
BLODFETTSRUBBNINGAR

Bezafibrat

PPARa ligand. Ökar lipoproteinlipasaktiviteten, stimulerar uttrycket av vissa apoproteiner --> sänkta VLDL- och LDL-halter. Ökad katabolism av VLDL och ökad eliminering av kolesterol via galla.
BLODFETTSRUBBNINGAR

Warfarin

Hämmar återbildningen av VK-H2 från VK-O.
ANTIKOAGULANT
Ex Waran

Heparin

Binder och aktiverar antitrombin, vilken i sin tur är en serinproteashämmare som inhiberar trombin, FIXa och Fxa.
ANTIKOAGULANT
Wx Heparin

Antitrombin III

Inhiberar trombin, FIXa och Fxa.
ANTIKOAGULANT

Tiklopidin

ADP-r blockerare vilket förhindrar konformationsändringen av gpIIb/IIIa vilket annat tillåter trombocyter att binda till fibrinogen.
ANTIKOAGULANT

Streptokinas

Aktiverar plasmin som i sin tur kan bryta ned fibrin.
ANTIKOAGULANT

Fibrinolyshämmare

Ex vid diffus näsblödning.

Tranexamsyra

Hämmar plasmin, dvs det enzym som löser upp koagel.

Koagulationsfaktorer

Kan ges profylaktiskt, akut och som normal behandling.

Omeprazol

Protonpumpshämmare.
GERD och MAGSÅR
Ex Losec

Esomeprazolnatrium

Ex Nexium, protonpumpshämmande funktion.
GERD och MAGSÅR

Misoprostol

En syntetisk PGE1 analog. Verkar på parietallceller och minskar saltsyrasekretionen via en GPCR i apikalmembranet. Används för att motverka NSAIDs effekter samt vid behandling vid missfall och inducera förlossning.

Alginsyra

Bildar tillsammans med saltsyran en gelartad massa som täcker maginnehållet och motverkar att surt maginnehåll stöts upp. Ffa medel vid gastroesofageal refluxsjukdom.

Sukralfat

Medel som används vid magsår. Verkar lokalt såsom ett plåster i MT-kanalen och bildar en hinna över såret som är ogenomtränglig för saltsyra och andra retande ämnen i magsäcken.

Novalukol®

Innehåller kalcium- och magnesiumföreningar som binder saltsyran i magen och minskar därigenom surheten i den. Används vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar.

Loperamid

Opioid som normaliserar MT-kanalens rörelser, men som ej går över bh-barriären.
ANTIDIARROIKUM

Lactulos

Laxermedel. En sockerart med osmotisk effekt

Na-Laurylsulfatoacetat

Andvänds vid tillfällig förstoppning. De verksamma ämnena är natriumcitrat och natriumlaurylsulfoacetat. Dessutom ingår sorbitol, som har en bidragande effekt. "Smörjer in anvföringen" - ges rektalt.

Sulfasalazin

Innehåller 5-ASA och ges mot inflammation i tunn- och grovtarm, ex i vissa fall vid Chron's sjukdom.

Papaverin

Har en spasmlösande effekt. Används för att slappna av muskler i MT, gallgångar, ureter osv, används även vid erektiv dysfunktion.

Butylskopolamin

Spasmolytikum; kramplösande effekt. Används för att slappna av muskler i MT, gallgångar, ureter osv, används även vid erektiv dysfunktion.

Oxybutynin

Urologisk spasmolytika, antagonsikt på M1,M2 och M3, samt har en direkt spasmolytisk effekt på blåsan eftersom det även är en kalciumantagonist.
URININKONTINENS

Tolterodin

Urologisk spasmolytika; muskarinreceptorantagonist.
URININKONTINENS

Desmopressin

Antidiuretiskt hormon; syntetisk ersättning av vasopressin/ADH.
URININKONTINENS

Lotanoprost

Prostaoidanalog som ökar utflödet av kammarvätska i ögat.
Ex Xalatan
GLAUKOM

Sildenafil

Ex Viagra

Loratadin

Hämmar effekten av histamin.
Ex Loratadin, Clarityn

Cetirizin

Antihistamin och H1-antagonist.

Azelastin

H1-antagonist.

Ranitidin

H2-antagonist; receptorer i mastceller som stimulerar ökad saltsyrafrisättning.
MAGSÅR

Prometazin

Blockerar H1-receptorer i hjärnan.
ÅKSJUKA (och ångest)

Metotrexat

DMARD (Disease-modifying antirheumatic drug). Cytostatika som ger antiinflammatorisk effekt.
Ex Methothrexate

Etanercept

DMARD; TNF-inhibitor.

Infliximab

DMARD; Binder och hämmar TNF-a.

Natrium aurotiomala

DMARD. Kallas guldinjektioner.

Ondansetron

5-HT3-antagonist. Antiemetika; förhindrar illamående och kräkning.

Sumatriptan

5-HT-agonist. Ger konstriktion i blodkärl via 5HT1B-r extracerebellart.
MIGRÄN
Ex Imigran

Ergotamin

LSD-precursor. 5-HT-agonist. Ger konstriktion i blodkärl via 5HT1B-r extracerebellart.
MIGRÄN

Timolol

Ickeselektiv betablockare.
GLAUKOM

Formoterol

Långverkande beta-2-agonist.
ASTMA och KOL

Salbutamol

Kortverkande beta-2-agonist.
ASTMA och KOL
Ex Ventoline

Terbutalin

Snabbverkande bronkodilator, beta-2-agonist.
Ex Bricanyl

Ipratopium

Används som underhållsbehandling vid behandlingsbar luftvägssammandragning i kombination med salbutamol i form av läkemedlet Combivent.
Dämpar nervsignaler som säger till luftrören att kontrahera; antikolinergika.
ASTMA och KOL

Beklometason

Glukokortikoid; inflammationshämmande medel för inhalation vid ASTMA.

Futikason

Glukokortikoid; inflammationshämmande medel för inhalation vid ASTAM och KOL.

Montelukast

Leukotrienantagonist (leukotriener är bronkokonstriktorer).
ASTMA

Natriumkromoglikat

Inflammationshämmande medel vid allergisk rinit (hösnuva).

Teofyllin

Fosfodiesterasinhibitor --> cAMP --> aktiverar PKA , inhiberar TNFa och leukotriener.
Adenosinreceptor-antagonist.
KOL och ASTMA

Kodein

Opioid, smärtstillande ämne och morfinderivat.
HOSTDÄMPANDE

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording