Chineasy - 人 Characters

The characters with *'s are not commonly used today.
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

rén (person)
rén radical
cóng (to follow)
众*
zhòng (crowd)
人群
rén qún (crowd)
dà (big)
夫*
fū (man)
男人
nán rén (man)
大众
dà zhòng (public)
大人
dà rén (adult)
众人*
zhòng rén (people, everybody)
夫人*
fū rén (madam)
妻子
qī zi (wife)
tài (too much, extremely, excessively)
太太
tài tài (Mrs., wife)
太大
tài dà (too big)
大夫*
dài fu/dài fū (doctor/senior official)
医生
yī shēng (doctor)