אומר

he says

אומרת

she says

אומרים

they say (m)

אומרות

they say (f)

מבין

he understands

לומר

to say

להבין

to understand

מבינת

she understands

מבינות

they understand (f)

מבינים

they understand (m)

נוסע

he travels (drives/rides)

נוסעת

she travels (drives/rides)

נוסעות

they travel (drive/ride) (f)

נוסעים

they travel (drive/ride) (m)

לנסוע

to travel (drive/ride)

מצטער

he is sorry

מצטערת

she is sorry

מצטערות

they are sorry (f)

מצטערים

they are sorry (m)

להצטער

to be sorry

עובד

he works

עובדת

she works

עובדות

they work (f)

עובדים

they work (m)

לעבוד

to work

קונה

he/she buys

קונים

they buy (m)

קונות

they buy (f)

בוקר

morning (m)

לקנות

to buy

שומע

he hears

שומעת

she hears

שומעות

they hear (f)

שומעים

they hear (m)

לשמוע

to hear

לילה

night (m)

לילות

nights (m)

מספר

number (m)

ערב

evening (m)

צהרים

afternoon (m)

רחוב

street (m)

רחובות

streets (m)

שירותים

toilets

ציבורי

public (adj, m)

אין דבר

never mind

בטה

sure

גם וגם

and also/both

ימינה

to the right

ישר

straight

שׂמאלה

to the left

נכון

correct

מודיען

information

איך

how?

כמה

how many?

מתי

when?

חנות

shop (f)

חנויות

shops (f)

ספריה

library (f)

עבודה

work (f)

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording