Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

r/e 23-Jährige

23 éves

Angst vor+D

félelem vkitől

r/e Bekannte

ismerős

e Form

forma

e Freundschaft

barátság

e Geburt

születés

r Grund

indok

r Inhalt

terület

e Jugend

fiatalság

r/e Jugendliche

fiatalkorú

junge Leute

fiatal ember

e Klingel

csengő

e Konferenz

értekezlet

r Kreis

kör

e Lehre

szakképzés

r Lehrling

szakmunkástanuló

r Meister

mester

e Miete

lakbér

s Studentwohnheim

kollégium

e Studentin

egyetemista

r Trend

trend

r Wagen

kocsi

e Werkstatt

műhely

s Werkzeug

szerszám

e Zweizimmerwohnung

2szobás lakás

ausziehen

elköltözik

beenden

befejez

bezahlen

kifizet

folgen

követ

heiraten

házasodni

hoffen

remélni

liefern

szállítani

mieten

kibérel

rauchen

dohányozni

reparieren

javítani

verstehen

érteni

sich gewöhnen

hozzászoktatni

stören

zavarni

treffen

találkozni

verreisen

elutazik

automatisch

automatikus

beliebt

kedvelt

schwanger

terhes

bloß

csak

damals

akkoriban

dauernd

állandó

direkt

közvetlen

etwa

körülbelül

fast nichts

szinte semmit

genug

elég

immer mal

mindigis

nachher

azután

obwohl

habár

vorher

ezelőtt

ziemlich

megllehetős

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording