147 terms

Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Aanzienlijk
Groot
Capituleren
Opgeven
Efficiënt
Doelmatig
Graadmeter
Maatstaf
Ideologie
Ideeën achter een politiek systeem
Kansarm
Weinig kansmakend
Miskennen
Onderwaarderen
Onderling
Wederzijds
Rampspoed
Onheil
Scenario
Draaiboek
Termijn
Bepaalde tijd
Uitheems
Vreemd
Uitholling
Verschraring
Wederhoor
Het aanhoren van de andere partij
Voortijdig
Te vroeg
Acceptabel
Aanvaardbaar
Bejegenen
Behandelen
Column
Enigszins kritisch artiekel
Doorzagen
Langdurig doorvragen
Essentieel
Wezenlijk
Feminisering
Vervrouwelijking
Hiërarchisch
Volgens een rangorde
Impliciet
Erin opgesloten liggend
Lobbyen
Invloed uitoeffenen op besluitvorming
Nomadisch
Rondtrekkend
Prenataal
Aan geboorte voorafgaand
Relatief
Naar verhouding
Tekortschieten
Niet voldoen aan eisen
Verguizen
Met verachting bespreken
Zuil
Maatschapplijke groepering met een bepaalde levensbeschouwing
Allergie
Overgevoeligheid voor bepaalde stoffen
Beducht
Bang
Chronisch
Blijvend
Destijds
In de tijd
Falen
Tekort schieten
Heilstaat
Maatschappij waarin iedereen gelukkig is
Impuls
Prikkel
Lineair
Een rechte lijn
Mits
Indien
Naartsig
Ijverig
Pessimistich
Somber
Reductie
Vermindering
Saboteren
Ondermijnen
Thans
Tegenwoordig
Uitwijzen
Aantonen
Agrarisch
Gebaseerd op landbouw
Claimen
Aanspraak maken op
Daadwerkelijk
Echt
Evenmin
Ook niet
Incidentieel
Nu en dan
Locatie
Plaats
Metafoor
Figuurlijke uitspraak die gebaseerd is op overeenkomst
Nazaat
Afstammeling
Omvang
Grootte
Pleidooi
Betoog
Representatief
Geschikt om te vertegenwoordigen
Spectrum
Alle verschillende kleuren
Toonzetting
Woordkeuze
Verrijking
Toevoeging van iets waardevols
Alternatief
Andere mogelijkheid
Beschikken over
Hebben
Competatief
Concurrerend
Effect sorteren
Reslutaat opleveren
Gedegenen
Grondig
Huidig
Van onze tijd
Indammen
Beperken
Kennelijk
Blijkbaar
Mantra
Veel hethaalde spreuk
Nostalgie
Verlangen vol heimwee
Ongebreideld
Onbeperkt
Potentieel
Beschikbaar vermogen
Rijmen met
Overeenstemmen met
Selectief
Gebaseerd op bewuste keuze
Voorbarig
Vroeg
Afkerig van
Weerzin voelend
Betwisten
Van mening verschillen over iets
Constitutie
Grondwet
Drastisch
Ingrijpend
Evenwel
Echter
Fauna
De gezamelijke dierensoort
Gestaag
Zonder ophoudend
Grondslag
Basis
Inperking
Beperking
Karig
Schraal
Moreel
Zedelijk
Kwalijk
Slecht
Onbenut laten
Niet gebruiken
Prop agenda
Politieke reclame
Voorheen
Vroeger
Astronomisch
Buitegewoon groot
Bezwaarlijk
Vervelend
Compenstatie
Vergoeding
Elders
Ergens anders
Fossiel
Iemand van ouderwetse opvatting
Groot goed
Waardevol bezit
Intomen
Bedwingen
Intrinsiek
Wezenlijk
Ironisch
Spottend
Mechanisatie
Handerarbeid wordt vervangen voor machines
Ongemoeid laten
Met rust laten
Publiekelijk
In het openbaar
Slinken
Minder worden
Uitsluiting
Afzondering
Van dien
daarbij behorend
Curieus
Raar
Duiden
Uitleggen
Exorbitant
Zeer afwijkend
Gemeengoed
Veelvoorkomend
Gering
Klein
Hameren op
Steeds op dezelfde zaak aandacht vestigen
Insitutie
Instelling
Lokaal
Plaatselijk
Mobiliteit
Beweeglijkheid
Notitie
Aantekening
Ongeacht
Zonder te letten op
Rompslomp
Laatige drukte
Vertroeven
Verblijven
Averechts werken
Verkeerd uitpakken
Binnen de perken houden
Binnen bepaalde grenzen houden
Geen strobreed in de weg leggen
In geen enkel opzicht tegenwerken
Ergens de vinger op leggen
Iets precies aanwijzen
Gepaard gaan met
Samengaan met
Het kind met het badwater weggooien
Te ver gaan met maatregelen
Het voortouw nemen
Het initiatief nemen
In een glazenhuis wonen
Door iedereen in de gaten gehouden worden
Een kanttekening maken
Commentaar geven
Te lijf gaan
Aanvallen
Uit de lucht komen vallen
Plotseling verschijnen
Heel wat voeten in de aarde hebben
Vee moeite kosten
Voor lief nemen
Genoegen nemen met
Zijn weerslag hebben
Een gevolg hebben
Zonder aanzien des persoons
Zonder ondescheid te maken tussen categorieën van personen
Aan banden leggen
Inperken
Bij de kop pakken
Aanpakken
De dans ontspringen
Aan iets onaangenaams ontkomen
De wijsheid in pacht hebben
Het als enige goed hebben
Het laten afweten
Iets niet doen wat je wel beloofd hebt
Iets voor zijn rekeing nemen
Voor iets de verantwoording nemen
In de ban raken
Laaiend enthousiast zijn over
Inbreuk maken op
Schenden
Je kop boven het maaiveld uitsteken
Betere prestaties leveren dan de massa
Gemoeid zijn
Samengaan
Met iets te kampen hebben
Ergens last of tegenstand van ondervinden
Soelaas beiden
Helpen
Willens en wetens
Opzettelijk en bewust
Zijn vingers branden
De nare gevolgen ondervinden
Zonder voorbehoud
Zonder uitzondering