Vocab.

un an

een jaar

une danse

een dans

un film

een film

un frère

een broer

le football

het voetval

la musique

de muziek

une soeur

een zus

s'appeler

heten

habiter

wonen

moderne

modern

comment

hoe

presque

bijna

Comment tu t'appelles?

Hoe heet jij?

Je m'appelle Nick.

Ik heet Nick.

J'ai dix ans

Ik ben 10 jaar.

Où habites-tu?

Waar woon je

J'habite à Paris.

Ik woon in Parijs.

j'aime

ik hou van

tu aimes

jij houdt van

il aime

hij houdt van

elle aime

zij houdt van

j'habite

ik woon

tu habites

jij woont

il habite

hij woont

elle habite

zij woont

je m'appelle

ik heet

tu t'appelles

jij heet

il s'appelle

hij heet

elle s'appelle

zij heet

j'aime la danse

ik hou van dans

la danse moderne

moderne dans

J'ai presque onze ans.

Ik ben bijna 11 jaar.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording