Natuurwetenschappen

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Elektrische stroom
Een verplaatsing van elektrisch geladen deeltjes.
Stroomsterkte
De hoeveelheid lading die zich per tijdseenheid verplaatst.
De spanningsbron (doel)
Zorgt ervoor dat e spanning bewaard blijft door elektronen opnieuw de goede richting uit te duwen.
De weerstand
De weerstand is de grootheid die aangeeft goe sterk de stroomdoorgang in een elektrische keten gehinderd wordt.
Joule-effect
Het verschijnsel waarbij elektrische energie wordt omgezet in warmte-energie.
Coulom kracht
Ladingen oefenen op elkaar een kracht uit.
Kortsluiting
Wanneer twee of meer draden met elkaar in contact komen vooralwer het verbruikstoetstel bereikt wordt.
Elektrocutie
De elektrische stroom gaat door het menselijk lichaam.
Overbelasting
Er loopt een te hoge stroom door de huisinstallatie.
Joule-effect
Het verschijnsel waar elektrische energie wordt omgezet in warmte energie.
Vermogen
De verbruikte energie per tijdseenheid
Batterij
Opslagmechanisme van elektriciteit
Oxidatiegetal
Het oxidatiegetal is het getal dat e ladingssituatie beschrijft van een bepaald atoom jn een verbinding.
Elektronegatieve waarde
Is een waarde dat aangeeft hoe hard een atoom aan de gemeenschappelijke elektronen trekt.
Corrosie
Chemische aantasting van metalen
Corrosie
Chemische aantasting van metalen
Elektrolyt
Vloeistof waarin de metalen ziten (:oplossing van ionen)
Zoutbrug of elektrolytbrugn
Het in evenwicht houden van de ionen
De anode
Het aanwezige metaal dat de sterkste reductor is, wordt geoxideerd en vormt de negatieve elektrode.
De kathode.
Het aanwezige metaalion dat de sterkste oxidator is, wordt gereduceerd en vormt de positieve elektrode.
Magnetisme
Magnetisme is de eigenschap van sommige stoffen om andere (ikzer,nikkel,kobalt en staal ) aan te trekken. De stoffen die deze eigenschap bezitten noemen we magneten.
Magneet
Een magneet is een massief voorwerp met een permanent, onzichtbaar veld eromheen.
Magnetis he veldlijnen
Lijnen die het magnetisch veld zichtbaar maken
Het magnetisch veld
De ruimte waarin de magnetische werking waarneembaar is.
Elektromagnetisme
Elektromagnetisme is magnetisme veroorzaakt tijdens het vloeien van elektrische stroom.
Lorentzkracht
Elke bewegende lading in een magnetisch veld voelt een kracht.
Rotor
Het draaibare deel van de motor, is een spoel op een as gemonteerd.
Stator
Het vaste deel van de motor, is een permanente magneet.
Trilling
Een trilling is een heen-en weergaande beweging van een deeltje rond een bepaald punt.
Een golf
Een golf is een trilling die zich uitbreid naar naburige deeltjes.
Mechanische golf
Mechanische golven hebben een middenstof nodig om zich voort te planten.
Elektromagnetsiche golven
Golven die geen middenstof nodig hebben om zich voort te planten.
Ioniserende straling
Elektromagnetische straling met een voldoende hoge energie om in te werken in het biologisch systeem. (Brengt wijzigingen aan in een organismen)
Infrarode straling
Straling die uitgezonden wordt door VW die een hogere temp dan absoluut nulpunt hebben
Golflengte
Een golflengte van een gold is de afstand tssn 2 opeenvolgende toppen of golfdalen.
Frequentie
Het aantal op en neergaande bewegingen in 1 sec. (Het trilling per sec)
Periode
De tijd die nodig is voor een volledige op en neergaande beweging.
golfsnelheid
De snelheid waarmee de golftop zich verplaatst.
Amplitude
De amplitude is de max uitwijking ten opzichte v d evenwichtsstand