Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

nihil

nothing

saepe

often

amo, amare,amavi, amatum

to love

cogito, cogitare, cogitavi, cogiatatum

to think

debeo, debere, debui, debitum

to owe

do, dare, dedi, datum

to give

erro, erare, erravi, erratum

to wander

laudo, laudar, laudavi, laudatum

to praise

moneo, monerem monui, monitum

to warn

salveo, salvere

to be well

servo, servare, servavi, servatum

to save

conservo, conservare, conservavi, conservatum

to conserve

terreo, terrere, terrui, terrutum

to terrify

valeo, valere, valui, valiturum

to be strong

video, videre, vidi, visum

to see

voco, vocare, vocavi, vocatum

to call

fama, famae, f

fame

forma, formae, f

form

fortuna, fortunae, f

fortune

ira, irae, f

anger

nauta, nautae, m

salior

patria, patriae, f

fatherland

pecunia, pecuniae, f

money

philosphia, philosophiae, f

philosophy

poena, poenae, f

punishment

poenas dare

to pay the penalty

poeta, poetae, m

poet

porta, portae, f

gate

puella, puellae, f

girl

rosa, rosae, f

rose

sententia, sententiae, f

sentence

vita, vitae, f

life

antiquus/a/um

ancient

magnus/a/um

great

meus/a/um

my

multus/a/um

many

tuus/a/um

your

sine

without

ager, agri, m

field

agricola, agricolae, m

farmer

amicus, amici, m

friend

amica, amicae, f

friend

femina, feminae, f

woman

filia, filiae, f

daughter

filius, filii, m

son

numerus, numeri, m

number

populus, populi, m

a people

puer, pueri, m

boy

sapientia, sapientiae, f

wisdom

vir, viri

man

avarus/a/um

greedy

pauci/ae/a (pl.)

few

Romanus/a/um

Roman

de

down from

hodie

today

semper

always

habeo, habere, habui, habitum

to have

satio, satiare, satiavi, satiatum

to satisfy

basium, basii, n

kiss

bellum, belli, n

war

consilium, consilii, n

plan

cura, curae, f

care

donum, doni, n

gift

magiste, magistri, m

schoolmaster

magistra, magistrae, f

schoolmistress

mora, morae, f

delay

nihil

nothing

oculus, oculi

eye

officium, officii, n

duty

otium, otii, n

peace

periculum, periculi, n

danger

remedium, remedii, n

remedy

bellus/a/um

pretty

bonus/a/um

good

humanus/a/um

human

malus/a/um

bad

parvus/a/um

small

stultus/a/um

foolish

stultus, stulti, m

fool

iuvo, iuvare, iuvi, iutum

to help

sum, esse, fui

to be

adulescentia, adulescentiae, f

youth

animus, animi, m

mind

caelum, caeli, n

sky

culpa, culpae, f

blame

gloria, gloriae, f

glory

verbum, verbi, n

word

liber/a/um

free

noster/a/um

our

pulcher, pulchra/um

beautiful

sanus/a/um

sane

igitur

therefore

propter

because of

cras

tomorrow

heri

yesterday

quando

when

statis

enough

ceno, cenare, cenavi, cenatum

to dine

culpo, culpare, culpavi, culpatum

to blame

maneo, manere, manse, mansum

to remain

supero, superare, superavi, superatum

to be above

deus, -ī, m

god

discipulus, discipuli, m

student

discipula, discipulae, f

student

insidia, insidiarum, f (pl)

plot

liber, libri, m

book

tyrannus, tyranni, m

tyrant

vitium, vitii, n

crime

Graecus/a/um

Greek

perpetuus/a/um

perpetual

plenus/a/um

full

salvus/a/um

safe

secundus/a/um

second

vester, vestra/um

your

quare

therefore

possum, posse, potui

to be able

tolero, tolerare, toleravi, toleratum

to endure

amor, amoris, m

love

carmen, carminis, n

song

civitas, civitatis, f

citizenship

corpus, corporis, n

body

homo, hominis, m

man

labor, laboris, m

labor

mos, moris, m

habit

nomen, nominis, n

name

pax, pacis, f

peace

regina, reginae, f

queen

rex, regis, m

king

tempus, temporis, n

time

uxor, uxoris, f

wife

virgo, virginis, f

virgin

virtus, virtutis, f

courage

novus/a/um

new

post

after

audeo, audere, ausus sum

to dare

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording