NAME

Question types


Start with


Question limit

of 11 available terms

Advertisement
Print test

4 Written questions

4 Multiple choice questions

 1. fővilágtájak
 2. kelet
 3. északkelet
 4. északnyugat

3 True/False questions

 1. southeastdélkelet

        

 2. southészak

        

 3. intercardinal pointsmellékvilágtájak