Aardrijkskunde

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

vrijemarkteconomie
De bedrijven bepalen zelf welke producten ze maken.
multinationals
bedrijf met vestigingen over de hele wereld
speciale economische zones
gebied waar buitenlandse bedrijven zich mogen vestigen en weinig belasting hoeven te betalen.
éénkindpolitiek
Gezinnen in china mogen niet meer dan één kind hebben.
vervuiling
toevoeging van stoffen aan het milieu waardoor het schade op loopt.
zure regen
het neerslaan van regen met verontreinigde stoffen die het milieu verzuren
uitputting
Het te snel en te veel onttrekken van biotische en abiotische elementen uit te natuur
aantasting
achteruitgang van de kwaliteit van het milieu door te grote veranderingen.
ecosystemen
een systeem waarin biotische en abiotische elementen met elkaar in verband staan door voortdurende uitwisseling van energie
voedsel crisis
problemen met de voedselvoorziening die ontstaan door een stagnerende voedselproductie en stijgende voedsel prijzen
energie crisis
het opraken van fossiele brandstoffen in de toekomst
biobrandstoffen
organisch materiaal dat wordt gebruikt om brandstof te maken
klimaatcrisis
veranderingen in het klimaat als gevolg van het versterkte broeikaseffect
draagkracht
het vermogen van de natuur om menselijke activiteiten op te vangen
consumptiegoederen
goederen die direct kunnen worden verbruikt
kapitaalgoederen
goederen waarmee consumptiegoederen mee worden gemaakt
uitputbare hulpbronnen
hulpbronnen die zich op menselijke tijdschaal niet vernieuwen of aanvullen
duurzame energiebronnen
hulpbronnen die vernieuwbaar zijn en niet op kunnen raken
zonne energie
met warmte van de zon duurzame energie opwekken
wind energie
opwekken van duurzame energie via windmolen
roofbouw
uitputten of vernielen van hulpbronnen
geothermische energie
energie die wordt opgewekt door het gebruik te maken van aardwarmte
duurzame ontwikkeling
een manier van produceren en consumeren zonder milieuitputting.
tropisch regenwoud
altijd groene bossen in tropisch klimaat
commerciele houtkap
het kappen van bossen om geld te verdienen
plantages
landbouwonderneming waar op grote schaal een bepaald gewas wordt verbouwd
ontbossing
het kappen van bossen
biodiversiteit
de verscheidenheid aan levensvormen in een ecosysteem
bodemerosie
het door erosie verdwijnen van het voor de planten belangrijke deel van de verweringslaag
versterkt broeikaseffect
de extra opwarmingen van de aarde als gevolg van uitstoot
duurzaam bosbeheer
het selectief kappen van bomen + herbebossing