25 terms

C1 Financial and accounting terms

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

fixed costs
koszty stałe
variable costs
koszty zmienne
gross margin
marża brutto
revenue
przychód
provisions
rezerwy
balance sheet
bilans
cash flows
przepływy pieniężne
income statement
rachunek zysków i strat
receivables
należności
payables
zobowiązania
to accrue
narastać
going concern
założenie kontynuowania działalności
depreciation
amortyzacja (aktywów materialnych)
amortization
amortyzacja (aktywów niematerialnych)
intangible assets
wartości niematerialne
property, plant and equipment
rzeczowe aktywa trwałe
impairment
utrata wartości
write-off
odpis
deferred tax
podatek odroczony
goodwill
wartość firmy (pozycja bilansowa)
equity
kapitał własny
return
on equity zwrot z kapitału
bottom line
zysk netto (potocz.)
current assets
aktywa obrotowe
liquidity
płynność