Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

stay

maradni

mermaid

sellő

fairy

tündér

hamster

tengeri malac

dialogue

párbeszéd

suitcase

bőrönd

lift

emelni

swear

káronkodni

consider

figyelembe venni

bottom left corner

bal alsó sarok

all night

egész éjjel

from

tól, től

exception

kivétel

luggage

poggyász

furniture

bútor

singular

egyesszám

plural

többes szám

storm

vihar

engine

motor

peanuts

földi mogyoró

seagull

sirály

solar power

nap energia

coast

tenger part

rescude

megment

lose weights

lefogyni

wreck

roncs

affect

hatni

youth hostel

ifjúsági szálló

campsite

kempingezőhely

relatives

rokonok

climate

éghajlat

scientist

tudós

experiment

kísérlet

emergency

sürgős

below zero

nulla alatt (fagyás)

degree

fok

centigrade

celsius fok

enjoyable

élvezetes

lovely

kedves

sculpture

szobor

ski resort

sí paradicsom

seal

fóka

excursion

kirándulás

dog sledge

kutyaszán

swing

hintázni

spring

forrás

flows

ömleni, folyni

beauty

szépség

act

színészkedni

expense

költség

warn

figyelmeztetni

headmaster

igazgató

transport

szállítás

discount

kedvezmény

injure

megsérül

holy bible

szent biblia

christ

krisztus

saviour

megváltó

single

eggyetlen

earn money

pénzt keresni

case

ügy, eset

tell the truth

elmondani az igazat

cathedral

katedrális

height

nagasság

see you

viszlát

split up

szakítani

punctuation

központozás

full stop

.

question mark

?

exclamation mark

!

apostrophe

'

i look forward to meeting you

alig várom hogy találkozzunk

tourch

zseblámpa

garden path

kerti ösvény

path

ösvény

huge

hatalmas

shadow

árnyék

cottage

különálló földszintes ház

candle

gyertya

borrow

kölcsön venni

ruin

romok

quite cheap

eléggé olcsó

near by

a közelében

disaster

katasztrófa

take a bus

buszozni

take a taxi

taxizni

double of

egy pár

board game

társasjáték

zip/area code

irányítószám

surename

vezetéknév

firstname

keresztnév

keep a diet

diétázni

must,have to

kell

necessary

szükséges

possible

lehetséges

magician

varázsló

make misstakes

hibázni

hide

elrejt

learn st. by heart

kívűlről megtanulni vmit

acrobat

akrobata

clown

bohóc

aborigine

őslakos

perform

előadni

exciting

izgalmas

contortionist

kígyóember

tennis racket

teniszütő

juggle

zsonglőrködni

unusual

szokatlan

audience

közönség

traditional

hagyományos

court

bíróság

victim

áldozat

judge

bíró

jury

esküdt szék

discuss

megvitatni

decide

dönteni

serious

súlyos

protect

megvéd

sentence

ítélet

jealous

féltékeny

innocent

ártatlan

speak back

visszabeszélni

trainers

sportcipő

rules

szabályok

jewellery

égszer

engineer

mérnök

university

egyetem

pagons

pogány

floating

lebegni

effect of heroin

a heroin hatása

decoration

díszlet

stage

színpad

ceiling

plafon

upside down

fejjel lefelé

go on stilts

gólyalábakon menni

power cut

áramszünet

shame

szégyen

punishment

büntetés

drug trafficing

drog kereskedelem

nervous

ideges

want sy to do sg

akarja hogy vki vmit csináljon

get to know

megtudni

poor

szegény

event

esemény

cooperate

összedolgozni

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording