Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Wat betekent diabetes mellitus?

Suikerziekte

Welk hormoon wordt ingespoten bij diabetes?

Insuline

Hoe heet bloedsuiker officieel?

Bloedglucose

Wat zijn de verschijnselen van een hypo?

Zweten, trillen, duizeligheid, wisselend humeur, hogerig, ongeconcentreerd zijn, hoofdpijn, moe

Wat zijn de verschijnselen van een hyper?

Veel plassen, dorst, vermoeidheid, wisselend humeur, alles voelt vervelend, misselijkheid

Bij welke mensen komen diabetes type 1 voor?

Bij kinderen

Bij welke mensen komen diabetes type 2 voor?

Bij ouderen

Waardoor ontstaan complicaties van diabetes type 2?

Door jarenlang een hoge bloedsuiker

Wat zijn de oorzaken van diabetes type 2?

Hoge bloeddruk en veel ongezonde vetten in het bloed

Mag je roken met diabetes type 1?

Nee

Hoe groot is de kans dat diabetes type 1 erfelijk is?

3 op de 100

Wat voor behandeling moet je geven bij diabetes type 1?

Insuline inspuiten

Welke soorten insuline zijn er?

Snel werkende insuline, langzaam werkende insuline

Doormiddel van welke test weet je of je diabetes hebt?

Doormiddel van een bloedsuikertest

Vanaf hoeveelste week krijgen vrouwen zwangerschapsdiabetes?

Vanaf de 24ste week

Wanneer gaat zwangerschapsdiabetes over?

Direct na de zwangerschap

Wat is de latijnse benaming voor zwangerschapsdiabetes?

Diabetes gravidarum

Op welke type krijg de meeste kans als je zwangerschapsdiabetes hebt gehad?

Op type 2

Welke behandeling krijgt een vrouw met zwangerschapsdiabetes als eerste?

Voedingsadviezen

Hoe groot is de kans op zwangerschapsdiabetes?

1 op de 20

Je hebt 3 soorten stuitliggingen benoem deze:

volkomen, half volkomen, onvolkomen

als iemand een sectio moet krijgen, en ze snijden in de bikini lijn leg uit waar die gesneden wordt

Vlak boven de schaambeen wordt een incisie gezet.

Je kunt op 2 manieren verdooft worden als de aanstaande moeder een sectio krijgt. Benoem deze 2.

Algehele narcose, Epidurale anesthesie

Waar wordt een epidurale anesthesie gezet, en waarmee?

wordt een slangetje in de rug gebracht.

Hoe kan het voorkomen dat de baarmoeder niet goed samentrek, benoem er 5.

Volle blaas,t umoren in de baarmoeder, Stollingsstoornis, Ingeleide bevalling, Placenta komt niet, Overrekking van de baarmoeder.

Wat zijn de gevolgen van een laagbloeddruk wat kan lijden tot bewustzijn verlies.

Shock, Kans op overlijden, Angst.

Welke zorgproblemen zijn er tijdens de kraamperiode. Benoem er 4.

Extra zorg, Afspraken bezoek, Begeleiden bij douchen en toilet, Rusttijden.

wat doet vitamine k?

deze is belangrijk voor de bloedstolling.

waarvoor is vitamine d?

is goed voor de botten en tanden die nog verder ontwikkeld willen worden.

Als een vrouw epileptie heeft en haar medicijnen blijft slikken heeft kind kans op afwijkingen welke ?

oogafwijkingen en zelf kans op epileptie.

Moeten flesjes uitgekookt worden 1 keer daags?

Ja/nee

Waarom moet flesjes bewaard worden in de koelkast?

Deze moeten bewaard worden zodat deze het beste steriel blijven.

wat zijn de doelen van de wetgeving? Benoem er 3

kwaliteit waarborgen, positie zorgvrager verbeteren, toegankelijkheid zorg.

belangrijke wetten zijn er 4 punten, benoem minstens 2 belangrijke wetten:

wgbo, bopz, BIG, KWZ.

wat regelt het WGBO?

.Het recht op informatie, recht op vrije keuze behandelaar , klachtrecht.

waar zorgt B.I.G voor?

Zorgen voor een goede kwaliteit van zorg, aan welke deskundigheid moet een zorgverlener voldoen. De zorgvrager wordt zo tegen ondeskundig handelen beschermd en zijn rechten worden bewaakt

Hoe groot is de baarmoeder als de baby er net uit is?

zo groot als een watermeloen.

wat kan een oorzaak zijn van tepelkloven?

Doordat de baby niet goed de borst pakt.

noem drie ontsluitingsfase van een bevalling.

Beginningsfase, ontsluitingsfase, uitdrijvingsfase

Noem 2 doelen van wetgeving:

Kwaliteit waarborgen en positie van de zorgvrager verbeteren.

Noem de 4 belangrijke wetten:

WGBO, BIG, BOPZ en KWZ.

Waar staat de afkorting BIG voor:

Beroepen Individuele Gezondheidszorg.

Waar staat de afkorting BOPZ voor:

Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen.

Waar staat de afkorting WGBO voor:

Wet Geneeskundige behandelovereenkomst

Waar staat de afkorting KWZ voor:

Kwaliteitswet Zorginstellingen.

Noem 2 dingen die de wet WGBO regelt:

Inzagerecht en klachtrecht.

Wat doet de wet BOPZ:

De BOPZ handelt over de rechtspositie van zorgvragers.

Wat moet je zijn volgens de wet BIG:

Bevoegd en bekwaam.

Wat doet de wet KWZ:

Verplicht zorginstellingen hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren.

Waar staat de afkorting LIP voor:

Landelijke Indicatie Protocol.

Wat is het doel van het LIP:

De zorg inzetten die aansluit bij de situatie van de cliënt.

Waar staat de afkorting PES voor:

Problemen/klachten, Etiologie=ziekteoorzaak en Signalen/Symptomen.

Waar staat de afkorting RUMBA voor:

R=Relevant, U=Begrijpelijk, M=Meetbaar, B=in termen van gedragsverandering en A=Haalbaar.

Noem 1 eis waar een schriftelijke rapportage op zijn minst aan moet voldoen:

Het moet objectief zijn.

Wat is de WHO:

Dit is een internationaal gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk.

Noem 3 factoren die een rol spelen bij het meer of minder indiceren van uren in een kraamgezin:

Moederfactoren, kindfactoren en omgevingsfactoren.

Waarom kan een lactatiekundige worden ingezet:

Om te helpen bij borstvoedingsproblemen.

Wat is een normaal HB:

6.0 - 10.0

Wat is een normale bloeddruk voor een zwangere vrouw:

110 - 70

Wat is een normale hartslag van de kraamvrouw:

60 tot 80 per minuut

Welke controles moet je uitvoeren bij de kraamvrouw:

pols , temp , baarmoederstand ,hechtingen

Hoevaak moet je de controles bij de kraamvrouw uitvoeren:

in goede toestand 1 keer per dag alleen de temp 2 keer

Welke controles moet je uitvoeren bij de pasgeborene:

temp , kleur , uitscheiding , naveltje

Hoevaak moet je de controles bij een pasgeborene uitvoeren:

in goede toestand temp 2 keer op een dag, de kleur observeer je altijd, na elke plas en poep luier kijk je naar de kleur van de ontlasting en uraten in de urine, en het naveltje bekijk je tijdens het verschonen.

Wat is een goede temp voor een pasgeborene :

36,5 / 37,5

Wat zijn uraten:

zouten van urine zuur

Wat voor kleur hebben uraten:

oranje , rood

Wat is een spuitluier:

De inhoud van de darmen wordt met grote kracht geleegd in de luier

hoeveel voedingen moet een pasgeborene gemiddeld per dag hebben :

8 voedingen

hoeveel procent mag een baby afvallen na de bevalling

7 tot 10 %

met hoeveel cc word de flesvoeding verhoogd:

ongeveer 10 cc per dag

-wanneer geef je voorlichting over het geven van vitamine d:

de 5e dag

-wanneer krijgt de pasgeborene vitamine d :

vanaf de 8ste dag

-waarvoor dient vitamine D:

opbouw van de botten en tanden

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording