30 terms

Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

beeldpoëzie
een dichtvorm waarin aandacht besteed wordt aan de grafische voorstelling
sonnet
een gedicht dat bestaat uit 14 verzen
distichon
een tweeregelige strofe met een eindrijm
terzine
een drieregelige strofe
kwatrijn
een vierregelige strofe
sextet
de laatste 6 versregels van een sonnet
octaaf
de laatste 8 versregels van een sonnet
vrije vers
een versvorm zonder traditionele technieken zoals rijm, met een onvaste strofe bouw en een onregelmatige verslengte
antropomorfisme
het toeschrijven van menselijke eigenschappen, emoties en opvattingen aan dingen en dieren
beeldspraak
figuurlijk taalgebruik
vergelijking
een vorm van beeldspraak waarbij een zaak, een begrip... met iets anders in verband wordt gebracht
metafoor
een vergelijking waarbij het vergelijkende woord is weggelaten
personificatie
een vorm van beeldspraak waarbij levenloze dingen als menselijke wezens worden gezien
synesthesie
het vermenigvuldigen van waarnemingen door verschillende zintuigen
symbool
een vorm van beeldspraak waarbij aan een voorwerp, een handeling... een bepaalde betekenis gegeven wordt
ellips
weglating van enkele woorden of zinnen
enjambement
het einde van een vers en het begin van het volgende vers horen samen
hyperbool
een sterke overdrijving, vaak met komische of ironische bedoeling
inversie
de normale zinvolgorde wordt veranderd door een zinsdeel voorop te zetten
neologisme
creatie van een nieuw woord
metrum
een vaste afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen in een vers
rijm
een klankovereenkomst tussen woorden of lettergrepen
alliteratie
een strafrijm: herhaling van medeklinkers in opeenvolgende woorden
assonantie
klinkerrijm: herhaling van beklemtoonde klinkers in opeenvolgende woorden
gekruist rijm
ab ab
gepaard rijm
aabb
omarmend rijm
abba
stelling
een meningsuiting waar mensen het wel of niet mee eens kunnen zijn
argument
een uitspraak waarmee je een stelling kunt rechtvaardigen of ontkrachten, met als doel twijfelaars of tegenstanders te overtuigen
drogreden
een argument dat wel aannemelijk klinkt, maar eigenlijk niet klopt
OTHER SETS BY THIS CREATOR