103 terms

Levensbeschouwing toets

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Uniek
zeldzaam/bijzonder/waar er maar één van bestaat/enig in zijn soort.
Cultuur
Het geheel van normen, waarden en gewoonten in een groep of samenleving.
Normaal
Volgens de regels/gewoon
Feminisme
het streven voor gelijke rechten van mannen en vrouwen.
Socialisatie
Het leren van normen en waarden van een cultuurgroep.
Vrouwenkiesrecht
Het recht dat vrouwen mogen stemmen.
Paradijs
Hemelse plek/heerlijk oord.
Priester
Voorganger in een katholieke kerk.
Celibaat
Het vrijwillig onthouden van seks.
Dominee
Voorganger in de protestantse kerk.
Patriarchaat
De man is hoofd van het gezin en kinderen krijgen de naam van hun vader.
Matriarchaat
Een maatschappijvorm waarin vrouwen en vrouwelijke cultuur, met name op basis van hun moederschap, domineren.
Sjoel
Joods gebedshuis.
Tora
Het heilige boek van het jodendom.
Rabbi
Een godsdienstleraar in het jodendom.
Auschwitz
Een concentratiekamp in de tweede wereldoorlog.
Koran
Heilig boek in de islam.
Hijab
Islamitische hoofddoek.
Varna
Een gekleurde stip op je hoofd in het hindoeïsme.
Zwerfjongere
Een jongere die is weggelopen of het huis uit is gezet.
Handicap
Een lichamelijk of geestelijke beperking.
Mongool
Iemand met downsyndroom.
Zorg
Wat je doet voor iets dat/iemand die aandacht nodig heeft.
Mensen met een verstandelijke handicap
Personen met een geestelijke afwijking.
Agressie
Het gebruiken of gebruik willen maken van geweld.
Kerstmis
een feest om de geboorte van Christus te vieren.
Profeten
Een door God geïnspireerd heilig man.
Traditie
Een oude gewoonte van een grote groep mensen.
Humanisme
Levens- en wereldbeschouwing volgens welke de oorsprong van rede en zede in de mens zelf ligt.
Zam-zambron
Een voor de moslims heilige bron met genezend water.
Ramadan
Tijd van vasten voor de moslims.
Naaste
Medemens.
Schisma
Een splitsing van een organisatie of geloofsovertuiging in twee verschillende groepen.
Reformatie
Hervorming.
Rooms-katholiek
Christelijke godsdienst die de paus in Rome als leider erkent.
Protestant
Aanhanger van een bepaald geloof.
Kalief
hoofd van een kalifaat
Sharia
De islamitische wet.
Anti-godsdienstig humanisme
Mensen die niet in een hogere macht geloven.
Pluriformen
Een groep waarin meerdere geloofsstromingen mogelijk zijn.
Rationalisten
anti-godsdienstige humanisten
Samenleving
Alle mensen die een maatschappij vormen.
Tolerantie
verdraagzaamheid.
Acceptatie
aanvaarding
Rassenwetten
discriminerende wetten over verschillende rassen.
Rassenscheiding
apartheid.
Communicatie
Het overbrengen en ontvangen van een boodschap.
Boodschap
een bericht.
Hiërogliefen
Beeldschriftteken van de oude Egyptenaren.
Braille
Schrift voor blinden.
Pictogrammen
Mededeling in een plaatje.
Computer
Elektronisch apparaat.
E-mail
communicatiemiddel over het web.
Satelliet
een ruimtevoertuig dat in een baan om de aarde gaat.
Golflengte
De lengte van een golfbeweging.
Frequentie
aantal trillingen per seconde.
Concreet
specifiek.
Abstract
losgemaakt van de werkelijkheid.
Jargon
onbegrijpelijke vaktaal.
Geheimschrift
Taal die geheim is.
Zender
iets of iemand die iets zendt.
Ontvanger
Iets of iemand die iets ontvangt.
Toren van Babel
een toren die mensen hebben gebouwd om te laten zien hoe goed ze waren.
Nazi's
Aanhangers van Hitler.
Emoticons
Weergave van emoties d.m.v. plaatjes.
Logo
Figuur wat een bedrijf gebruikt als merkteken.
Beeldmerk
symbool waaraan je een bedrijf, club etc. aan herkent.
Symbool
Waarneembaar teken.
Trouwring
Een ring die laat zien dat je getrouwd bent.
Ringvinger
De vinger waarom je je ringen doet.
Diersymbolen
Een symbool waarin een dier voorkomt.
Aum-symbool
Het heilige symbool voor de Hindoeïsten.
Levensrad
Heilig teken voor Boeddhisme.
Wedergeboorte
Hergeboorte.
Wassende maan
symbool voor alles wat groeit en opkomt in de Islam.
Davidster
Belangrijk symbool in het jodendom.
Menora
staat symbool voor tolerantie en godsdienstvrijheid in het jodendom.
Kruis
Teken voor dood en leven in het christendom.
Crucifix
Beeld van christus aan het kruis.
Non-verbale communicatie
communiceren zonder te praten.
Ritueel
een reeks handelingen met een speciale betekenis.
Doventaal
Communicatie met handbewegingen.
Doventolk
Iemand die verbale taal in doventaal vertaald en andersom.
Zegen
Woorden waarmee iemand een gunst vraagt aan God.
Knielen
Van staan naar op je knieën gaan zitten.
Salât
Het gebed wat moslims vijf keer per dag moeten doen.
Islam
Geloofsovertuiging.
Ark
Kast waarin de torarollen worden bewaard.
Devotie
Verering met voorwerpen en rituelen er bij.
Polytheïstisch
Geloven in meer dan een god.
Monotheïstisch
Eén God centraal stellen.
JHWH
De naam van god in het jodendom, omdat je dit niet kan uitspreken, net zoals de naam van God.
Tenach
Oude testament.
Soera
Een hoofdstuk uit de Koran.
Christus
Zoon van god, volgens het christelijk geloof.
Trooster
heilige geest.
Geest
De kant van god die mensen kracht geeft om te leven.
Godsbeeld
Afbeelding van god.
Puberteit
Tijd van ontwikkeling.
Volwassen
Volgroeid
Meerderjarig
Ouder dan 18, voor de wet volwassen.
Generatie
Groep van ongeveer gelijktijdig geboren mensen.
Aftakeling
Het abnormaal functioneren van een psychisch, fysiek of anatomisch geheel.