Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

une agence de voyage

een reisbureau

un avantage

een voordeel

une bande-annonce

een trailer

un bureau de vente de billets

een kantoor voor ticketverkoop

le courrier électronique

de elektronische post

un document de voyage

een reisdocument

un exposé

een uiteenzetting, spreekbeurt

la fiabilité

de betrouwbaarheid

la lenteur

de traagheid

un lien

een link

un manque

een gebrek, tekort

une messagerie

een mailbox

une place assise

een zitplaats

un renseignement

een inlichting

un service

een dienst

un siège

een stoel, zetel, zitplaats

la sortie

het uitgaan

un tas

een hoop

le téléchargement

het downloaden

s'améliorer

(zich) verbeteren

se connecter

(zich) verbinden

se décider sur

een besluit nemen (over)

défendre

verbieden

effectuer

uitvoeren, doen, maken

juger

oordelen, beoordelen

prendre

in beslag nemen

se retrouver

(elkaar) terugvinden, weer ontmoeten

se servir de

gebruikmaken van

télécharger

downloaden

quant à

wat betreft

à la disposition de

ter beschikking van

avoir accès à

toegang hebben tot

en libre accès

met vrije toegang

en ligne

online

le chat

het chatten

une dose

een dosis

un rang

een rij

un service de réservation

een reservatiedienst

une simplicité

een eenvoud

la technologie

de technologie

chatter

chatten

cliquer (sur)

klikken (op)

essentiellement

voornamelijk

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording