Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

le chagrin

het verdriet

un curé

een pastoor

car

aangezien

un confident

een vertrouwenspersoon

le ciel

de hemel

vivant

levend

le moribond

de stervende

crever

sterven

un cimetière

een kerkhof

solide

sterk

la largeur du dos

de breedte van de rug/schouders

une carrure

een schouderbreedte

un cas

een geval

un conseil

een raad

une faim

een honger

un féculent

een zetmeelhoudende stof

la graisse

het vet

un minus

een klungel

un plateau

een dienbload

un plateau-repas

een maaltijd

une pression

een druk

un produit laitier

een melkproduct

un souci

een zorg

un sport d'équipe

een groepssport

des sucreries

zoetigheden

compliqué, compliquée

ingewikkeld

embêtant, embêtante

vervelend

rapide

snel

secondaire

ondergeschikt, bijkomstig

s'adapter à

zich aanpassen aan

avoir tendance à

neiging hebben tot

composer

samenstellen

se composer de

samengesteld zijn uit

se dépenser

verbruiken (energie)

désorganiser

in de war sturen

faire le plein

geheel vullen, voldoende eten

grignoter

knabbelen

grossir

dikker worden

se moquer de

spotten met

se muscler

gespierd worden

se priver de

zich iets ontzeggen

renconcer à

afzien van

traiter de

behandelen als

en réalité

in werkelijkheid

forcément

noodzakelijkerwijs, per se

soit...soit...

hetzij...hetzij...

tant que

zo(veel)...dat

à tout prix

ten alle prijze

chaque fois que

telkens wanneer

couper l'appétit

de eetlust benemen

crever de faim

rammelen van de honger

être bien dans sa peau

goed in z'n vel zitten, zich goed voelen

être en forme

in vorm zijn

se faire du souci

zich zorgen maken

un cap

een kaap, koers

un fast-food

een fast-food

un handicap

een handicap

un pamplemousse

een pompelmoes

une panique

een paniek

une saucisse

een worst

délicat, délicate

delicat

risquer

riskeren

discrètement

discreet

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording