Osmanlıca Potporisi

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

buçuk (half)
iki (two)
mübayaasıyla (via purchase)
ordu-yu hümayun (the Imperial Army)
tay (foal, colt)
terbiye
üç (three)
ve badehu (and afterwards)
yaşlarında (in the ages of...)
Beyrut
Beyrut'ta
bir bab hanede
dahili ve harici
efendi
el işleri
her
inas
ismine
istida
mahallesinde
maruni matranı
masarif
masarif
mubayaa ve iştira
mübayaasıyla
nisf
on odalı
ordu-yu hümayunlar
ruhsat
taife
talibatı için
talim ve tedris
tarafından
tay
terbiye
tesis ve küşadı
acizanemden
Ahmed
arazinin sahiblerinden
arpa
arz
bu babda
buralarda
çare
çete
deli
derdest
divan
efendinin
elde
fazla
fevkalade
filhakika
gibi
hakkındaki
her türlü
heyyen
iaşe
için
icrası
icrasıyla
iken
irsal
jandarma
kaht
karye
kaymakamlığın
kendilerinden
keyfiyet
küçük
kumandanlığından
mecruh
Mehmed
meskun
mevrud
müdüriyet
müsaade
musademe
mutalaa
nam
nazır namına
oğlu
orada
peyderpey
saat
sabıka
sabit
şamil
sani
serbest
seyyar
suret
talebesinden
tarih
taş
telgrafname
uğrunda
üzere
üzere
üzerine
vali
vapurun ismi
yalnız
zahire
zehair
zukur ve inas
'aliyye sa'ibnin
bina'an aleyhi
arz ve tezkar
bu havalinde
cebel-i lübnan mutasarrifliği
çünkü
Fransizlerin ve inglizlerin
hem hali ve hem istikbali
harisanileri
ihya ve imar
pek muhim
mülükanelerinin
memalik-i mahruse-i
ve derece-yi saniyede
zillullahilerinde