Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

blaadje

een oude bok lust nog wel nog een groen ..

snor

zijn .. drukken

aambeeld

tussen hamer en .. zijn

vlees

in eigen .. snijden

oren

zijn .. jeuken

spoeling

veel varkens maken de .. dun

licht

zijn .. bij iemand opsteken

druppel

het is een .. op en gloeiende plaat

wal

dat raakt kant noch ,,

mond

iemand iets in de .. leggen

voorhouden

iemand een fopspeen ..

spelen

open kaart ..

lopen

op eieren ..

maken

een uitglijder ..

komen

op verhaal ..

gaan

verstek laten ..

bieden

geen soelaas ..

staan

op zijn strepen ..

aanhalen

de teugels ..

nemen

iemand de wind uit de zeilen ..

mispel

zo rot als een ..

mol

zo blind als een ..

molenpaard

werken als een ..

aap

zo zat als een ..

graf

zwijgen als het ..

rund

bloeden als een ..

viswijf

schelden als een ..

haas

zo bang als een

doek

zo wit als een ..

dons

zo zacht als ..

aambeeld

altijd op hetzelfde .. slaan

lucht

dat is uit de .. gegrepen

schip

de wal keert het ..

mosterd

dat is .. na de maaltijd

bres

voor iemand in de .. springen

land

met hem is geen .. te bezeilen

valk

elk denkt zijn uil een .. te zijn

hoek

de wind waait uit een andere..

vis

de .. wordt duur betaald

vlak`

zich op een hellend .. bevinden

klink

een .. in de kabel

patent

ergens .. op hebben

hand

iets uit de eerste .. vernemen

kop

een houten .. hebben

tijger

die wet is een papieren ..

vingers

zich in de .. snijden

vulkaan

op een .. dansen

zand

op los .. bouwen

ziel

dat snijdt me door de ..

versukkeling

dat bedrijf is in de .. geraakt

nemen

een andere wending ..

optrekken

de wenkbrauwen ..

krijgen

de wind van de voren ..

voorhouden

iemand een worst ..

zitten

stevig in het zadel ..

staan

op gespannen voet .. met iets

blazen

flink in de bus ..

gooien

iemand iets voor de voeten ..

geven

er de bui aan ..

zijn

ergens debet aan ..

stranden

in het zicht van de haven ..

verkopen

zijn ziel aan de duivel ..

zijn

van zessen klaar ..

strijden

met open vizier ..

dekking

de vlag moet de lading ..

houden

de vingers aan de pols ..

uitslaan

de vleugels ..

liggen

in het verschiet ..

hebben

ergens de smoor in ..

spelen

hoog spel ..

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording