12 terms

genetics_3c/d/e/f

vocabulary
STUDY
PLAY
heredity
dziedziczność
variation
zmienność
fertilization
zapłodnienie
genes
geny
dominant genes
gen dominujący
recessive genes
geny recesywne
meiosis
mejoza
homozygous
AA, aa- homozygota
heterozygous
Aa, heterozygota
a sperm
nasienie
an ovum
komórka jajowa
chromosomes
chromosomy