ἀγγελος, ὁ

angel, messenger (angelic)

ἀγρος, ὁ

field (agrarian)

ἀδελφος, ὁ

brother; fellow believer
(Philadephia)

ἁμαρτωλος

sinner (hamartiology)
[the study of sin]

ἀνθρωπος, ὁ

man, person
(anthropology)

ἀποστολος, ὁ

apostle, messenger
(apostolic)

διακονος, ὁ

minister (deacon)

δουλος, ὁ

servant, slave

θανατος, ὁ

death (thanatology)
[the study of death and dying]

θεος, ὁ

God, god
(theology)

Ἰησους, ὁ

Jesus

κοσμος, ὁ

world (cosmic)

κυριος, ὁ

Lord, master (kyrie eleison,
"Lord have mercy")

λιθος, ὁ

stone (lithography)

λογος, ὁ

word, message (logical)

νομος, ὁ

law (antinomian)

οἰκος, ὁ

house, household
(economy)

ὀχλος, ὁ

crowd (ochlocracy,
[mob rule])

υἱος, ὁ

son

Χριστος, ὁ

Christ

δωρον, τό

gift (donate)
√δο

ἐργον, τό

work (erg [a unit of work],
cf. energy)

εὐαγγελιον, τό

gospel (evangelical)

ἱερον, τό

temple (hierarchy)

τεκνον, τό

child

ἐρημος, ἡ

wilderness, desert (hermit)

ὁδος, ἡ

road, way (odometer)

γινωσκω

I know (Gnostic)
√ γνο

λαμβανω

I take, I receive (labyrinth)
√ λαβ

λεγω

I say, I speak (legend)

φερω

I bring, I bear
(Christopher ["bearer of Christ"])

ἀλλα

but

δε

now, but

και

and, also, even

και ... και

both ... and

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording