ἀληθεια, ἡ

truth

ἁμαρτια, ἡ

sin (hamartiology)
[the study of sin])

βασιλεια, ἡ

kingdom, reign
(basilica)

διακονια, ἡ

ministry, service
(diaconate)

ἐκκλησια, ἡ

church (ecclesiastical,
[related to the church])

ἐξουσια, ἡ

authority, right

ἐπιθυμια, ἡ

desire, lust

ἡμερα, ἡ

day (ephemeral)

καρδια, ἡ

heart (cardiac)

μαρτυρια, ἡ

testimony (martyr)

οἰκια, ἡ

house

παρρησια, ἡ

boldness, confidence

σοφια, ἡ

wisdom (sophisticated)

σωτηρια, ἡ

salvation (soteriology)

χαρα, ἡ

joy (Charissa)

ὡρα, ἡ

hour (horoscope)

γλωσσα, ἡ

tongue, language
(glossalalia)

δοξα, ἡ

glory (doxology)

θαλασσα, ἡ

sea (thallasic,
[pertaining to the sea])

ἀγαπη, ἡ

love (the Agape,
[the love feast])

ἀρχη, ἡ

beginning (archaic)

γη, ἡ

earth, land (geology)

γραφη, ἡ

Scripture, writing
(graphics)

διαθηκη, ἡ

covenant

διδαχη, ἡ

teaching (the Didache
[an early Christian writing])

δικαιοσυνη, ἡ

righteousness

εἰρηνη, ἡ

peace (Irene)

ἐντολη, ἡ

commandment

ἐπιστολη, ἡ

letter (epistle)

ζωη, ἡ

life (zoology)

κεφαλη, ἡ

head (encephalitis,
[inflammation of the brain])

ὀργη, ἡ

anger, wrath

παραβολη, ἡ

parable (parabolic)

περιτομη, ἡ

circumcision

προσευχη, ἡ

prayer

συναγωγη, ἡ

synagogue

ὑπομονη, ἡ

endurance, steadfastness

φωνη, ἡ

voice, sound (phonology)

ψυχη, ἡ

soul, life (psychology)

μαθητης, ὁ

disciple (mathematics)
√ μαθ

προφητης, ὁ

prophet (prophetic)

στρατιωτης, ὁ

soldier (strategic)

τελωνης, ὁ

tax collector

ὑποκριτης, ὁ

hypocrite (hypocritical)

Μεσσιας, ὁ

Messiah (messianic)

νεανιας, ὁ

young man (neo-orthodox,
from νεός ["new"])

ἀπο

from; away from. of (with gen.)
(apostasy)

εἰς

into; to, for, in (with acc.)
(esoteric)

ἐκ

out of; from, by (with gen.)
(eccentric)

ἐν

in; within, by, with, among
(with dat.) (energy)

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording