Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Sziasztok! Itt a melléknevek fokozására találtok példákat. Szabály: 1 szótagúaknál + -er, +the -est (Néha az utolsó magánhangzó kettőződik. big->biGGer...) 2 szótagú y-ra végződőeknél +ier, +the -iest (easy, easier, the easiest vagy happy, happier, the happiest) Ha egynél több sótagú, de nem y-végú, akkor modern, more modern, the most modern És vannak rendhagyóak is, ahol nincs szabály :-(( lehet még finomítani. more successful= sikeresebb even more successful =még sikeresebb even more ...…

nice, nicer, the nicest

szép, szebb, a legszebb

large, larger, the largest

nagy, nagyobb, a legnagyobb

organised, more organised, the most organised

szervezett, szervezettebb, a legszervezettebb
(lehet fokozni a befejezett melléknévi igeneveket is)

beautiful, more beautiful, the most beautiful

gyönyörű, gyönyörűbb,a legyönyörűbb

dangerous, more dangerous, the most dangerous

veszélyes, veszélyesebb, a legveszélyesebb

smart, smarter, the smartest

okos, okosabb, a legokosabb

picturesque, more picturesque, the most picturesque

látványos, látványosabb. a leglátványosabb

safe, safer, the safest

biztonságos, biztonságosabb, a legbiztonságosabb

new, newer, the newer

új, újabb, a legújabb

small smaller, the smalest

kis, kisebb, a legkisebb

windy, windier, the windiest

szeles, szelesebb, a legszelesebb

unfinished, more unfinished, the most unfinished

befejezetlen, befejezetlenebb, a legbefejezetlenebb

important, more important, the most important

fontos, fontosabb, a legfontosabb

pretty, prettier, the prittiest

csinos, csinosabb, a legcsinosabb

efficient, more efficient, the most efficient

hatékony, hatékonyabb, a leghatékonyabb
(a célt gyorsan el tudja érni, kevés ráfordítással)

effective, more affective, the most effective

hatásos, hatásosabb, a leghatásosabb
(tudja milyen célokat kell kitűzni)

An efficient staff is able to solve the problems quickly.

Egy hatékony munkatárs képes a problémákat gyorsan megoldani. (

The efficiency of heat engines is depend on the temperatures of the source and the sink.

A hőerőgépek hatásfoka a hőforrás és hőnyelő hőmérsékletétől függ.

An effective company is successful by designating the goals.

Egy hatékony vállalat ügyesen jelöli ki az elérendő célokat

great, greater, the greatest

nagy, nagyobb, a legnagyobb
(nagyszerű, király, ilyesmit jelent)

interesting, more interesting, the most interesting

érdekes, érdekesebb, a legérdekesebb

exciting, more exciting, the most exciting

izgalmas, izgalmasabb, a legizgalmasabb

boring, more boring, the most boring

unalmas, unalmasabb, a legunalmasabb

comfortable, more comfortable, the most comfortable

kényelmes, kényelmesebb, a legkényelmesebb
(testileg kényelmes, pl fotel, kanapé)

convenient, more convenient, the most convenient

kényelmes, kényelmesebb, a legkényelmesebb
(átvitt jelentésben kényelmest jelent, pl kényelmesebb banki ügyintézés; kényelmesebb megoldás/szolgáltatás)

lovely, lovelier, the loveliest

bájos, bájosabb, a legbájosabb

old, older,the oldest

régi (öreg), régibb, a legrégibb

dull, duller, the dullest

uncsi, uncsibb, a leguncsibb
(jelent még melléknévként: tompa, buta, fakó, egyhangú)

to dull something
(This is not an adjective)

vmit tompít, sötétít, lehangol, butít
(Ez nem melléknév)

funny, funnier, the funniest

vicces, viccesebb, a legviccesebb

polite, more polite, the most polite

udvarias, udvarasabb, a legudvariasabb

certainly, more certainly, the most certainly
(They are adjectives)

biztosan, biztosabban, a legbiztosabban
(határozószó, de lehet a magyarban is fokozni)

friendly, frendlier, the most friendlier

barátságos, barátságosabb, a legbarátságosabb

quiet, more quiet, the most quiet

csendes, csendesebb, a legcsendesebb

the quier

a csend

quietly, more quietly, the most quietly

csendesen, csendesebben, a legcsendesebben

cheap, cheaper, the cheapest
(Don't use this word in formal letter.)

olcsó, olcsóbb, a legolcsóbb
(csak köznyelvben használják)

expensive, more expensive, the most expensive

drága, drágább, a legdrágább

economical, more economical, the most economical
(Use this word instead of "cheap" by writing formal letters)

gazdaságos, gazdaságosabb, a leggazdaságosabb
(hivatalos nyelv ezt használja az "ócsó" helyett)

healthy, healtier, the healthiest

egészséges, egészségesebb, a legegészségesebb

unhealthy, more unhealthy, the most unhealthy

egészségtelen, egészségtelenebb, a legegészségtelenebb

ugly, uglier, the ugliest

ronda, rondább, a legrondább

tiny, tinier, the tiniest

pici, picibb, a legpicibb

peaceful, more peaceful, the most peaceful

békés, békésebb, a legbékésebb

difficult, more difficult, the most difficult

bonyorult, bonyorultabb, a legbonyorultabb

humid, more humid, the most humid
For example: humid climate

nyirkos (nedves), nyirkosabb, a legnyirkosabb
pl.: nyirkos klíma

heavy, heavier, the heaviest

nehéz nehezebb, a legnehezebb
(fizikailag nehéz)

complicate, more complicate, the most complicate
(for example: complicate machinery)

bonyolult, bonyolultabb, a legbonyolultabb
(bonyorult gépezet)

bad, worse, the worst

rossz, rosszabb, a legroszabb

many, more, the most
(They are all adjectives!)

sok, több, a legtöbb
(határozatlan számneveket is lehet fokozni a magyarban; de ezeket az angolok melléknévként használják)

good, better, the best

jó, jobb, a legjobb

little, less or lesser, the least
(We have a little problem)

apró (kis, kicsi), apróbb, a legapróbb
(Van egy kis gondunk)

far, farther, the farthest
far, further, the furthest

messze, messzebb , a legmesszebb

fine, finer, the finest

finom, finomabb, a legfinomabb
(nem kaja)

hot, hoTTer, the hoTTest

forró, forróbb, a legforróbb

busy, busier, the busiest

tevékeny (sürgő-forgó, elfoglalt) tevékenyebb, a legtevékenyebb

cosy, cosier, the cosiest

kényelmes (meghitt), kényelmesebb, a legkényelmesebb

spacious, more spacious, the most spacious

tágas, tágasabb, a legtágasabb

feasible, more feasible, the most feasible

megvalósítható, megvalósíthatóbb, a legmegvalósíthatóbb

marvellous, more marvellous, the most marvellous

csodálatos (bámulatos), csodálatosabb, a legcsodálatosabb

religion

hit

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording