16 terms

G5 School Activity

學校活動
STUDY
PLAY
学校
xué xiào
school
上课
shàng kè
go to class
下课
xià kè
end of class
乐队
yuè duì
music band
球队
qiú duì
ball team
啦啦队
lā lā duì
cheer leading
棋艺社
qí yì shè
chess club
合唱团
hé chàng tuán
choir
学生会
xué shēng huì
student union
课外活动
kè wài huó dòng
extra-curricular activity
参加
cān jiā
to join, participate in

xiǎng
want , miss
回家
huí jiā
go home
休息
xiū xi
rest
可是
kě shì
but , however

děi
have to