226 terms

Radicals, etc. 1 2011

STUDY
PLAY
香 - xiāng
[adjective]fragrant
鬼 - guǐ
[noun]ghost
食 - shí
[verb]eat
高 - gāo
[adjective]tall
鬲 - lì
li radical
髟 - biāo
biao radical
麻 - mā
[noun]hemp
鹿 - lù
[noun]deer
黑 - hēi
[adjective]black
鼓 - gǔ
[noun]drum
黒 - hēi
hei radical
鼠 - shǔ
[noun]mouse
鼻 - bí
[noun]nose
〇 - ling
ling radical
乡 - xiāng
[noun]home town
判 - pàn
[verb]distinguish
卵 - luǎn
[noun]ovum
凸 - tū
[adjective]protuberant
甲 - jiǎ
[noun]
乱七八糟 - luànqībāzāo
in a mess
民 - mín
[noun]the people
中 - zhōng
[noun]centre (英)
贝 - bèi
[noun]shellfish
见 - jiàn
[verb]see
父 - fù
[noun]father
气 - qì
[noun]gas
牛 - niú
[noun]cow
牜 - niú
niu radical, variant of 牛
手 - shǒu
[noun]hand
毛 - máo
[noun]hair
攵 - pū
pu radical
片 - piàn
[noun]piece
斤 - jīn
[measure word]unit of weight, equal to 500 grams
爪 - zhuǎ
[noun]claw
爫 - zhǎo, zhua
zhua radical, variant of 爪
尺 - chǐ
[measure word]unit of length, equal to a third of a metre
月 - yuè
[noun]the moon
殳 - shū
[noun]A weapon made of bamboo or wood that at one end has one bladeless pointed end with edges(Archaic).
欠 - qiàn
[verb]owe
风 - fēng
[noun]wind
氏 - shì
[noun]surname
比 - bǐ
[verb]compare
肀 - niè
nie radical, yu zi tou
水 - shuǐ
[noun]water
立 - lì
[verb]stand
疒 - nuo
nuo radical, bing zi pang
穴 - xué
[noun]den
衤 - yī
yi radical
玉 - yù
[noun]jade
示 - shì
[verb]show
去 - qù
[verb]go
甘 - gān
[adjective]sweet
石 - shí
[noun]stone; rock
龙 - lóng
[noun]dragon
戊 - wù
[noun]the fifth of the ten Heavenly Stems (天干)
业 - yè
[noun]industry
目 - mù
[noun]eye
田 - tián
[noun]field
由 - yóu
[verb]give in to
申 - shēn
[verb]express
罒 - sì
si radical
皿 - mǐn
[noun]See 器皿 (qìmǐn)
钅 - jīn
jin radical, jin zi pang
矢 - shǐ
[noun]arrow
禾 - hé
See 禾苗.
白 - bái
[adjective]white
瓜 - guā
[noun]melon
鸟 - niǎo
[noun]bird
皮 - pí
[noun]skin
癶 - bō
bo radical
矛 - máo
[noun]spear
疋 - yǎ,shū,pǐ
shu radical
羊 - yáng
[noun]sheep
米 - mǐ
[noun]rice
齐 - qí
[adjective]neat
衣 - yī
[noun]clothing
亦 - yì
[adverb]also
耳 - ěr
[noun]ear
臣 - chén
[null]chen radical
西 - xī
[noun]west
覀 - xī
[null]xi radical, xi ci tou, variant of 西
朿 - cì
[noun]A family name.
亚 - yà
[adjective]inferior
而 - ér
[conjunction]and
页 - yè
[noun]page
至 - zhì
[verb]arrive
光 - guāng
[noun]light
虍 - hū
hu radical, hu zi tou
虫 - chóng
[noun]insect
缶 - fǒu
[noun]Fou Drum, an ancient Chinese percussion instrument made of tile and clay
耒 - lěi
[noun]The bent wooden handle of a farm tool used to loosen soil in ancient China.
舌 - shé
[noun]tongue
竹 - zhú
[noun]bamboo
臼 - jiù
[noun]mortar
自 - zì
[pronoun]oneself
血 - xuè
[noun]blood
舟 - zhōu
[noun]boat
羽 - yǔ
[noun]feather
艮 - gěn
[adjective]blunt; straightforward; forthright
言 - yán
[verb]speak
辛 - xīn
[adjective]hot
辰 - chén
[noun]heavenly body
麦 - mài
[noun]wheat
走 - zǒu
[verb]walk
赤 - chì
[adjective]red
豆 - dòu
[noun]bean
束 - shù
[verb]tie
酉 - yǒu
[noun]the tenth of the twelve Earthly Branches (地支)
豕 - shǐ
[noun]pig
里 - lǐ
[noun]inside
足 - zú
[noun]foot
采 - cǎi
[verb]pick, pluck or gather
豸 - zhì
[noun]Any variety of worm, like an earthworm.
谷 - gǔ
[noun]valley
身 - shēn
[noun]body
角 - jiǎo
[noun]horn
青 - qīng
[adjective]green
雨 - yǔ
[noun]rain
非 - fēi
[noun]wrong
齿 - chǐ
[noun]tooth
黾 - miǎn
[noun]Archaic variant of 渑.
隹 - zhuī
[noun]A bird with a short tail.
金 - jīn
[noun]gold
鱼 - yú
[noun]fish
音 - yīn
[noun]sound
革 - gé
[noun]leather
是 - shì
[verb]be
骨 - gǔ
[noun]bone
丶 - zhǔ,dian3
dot, dot radical
ー - yi1
[null]one, one radical
丨 - shu1
[null]vertical bar, vertical bar radical
丿 - piě
slash, slash radical
乛 - henggou
vertikal with hook radical
乙 - yǐ
yi radical
冫 - bīng, liangdianshui
Ice, two dot water
亠 - tóu
top, top radical
讠 - yán, yanzipang
word,
二 - èr
[numeral]two
十 - shí
[null]ten, ten radical
厂 - chǎng
[noun]factory
匚 - fāng, fàng
fang radical
卜 - bǔ
[verb]practice divination
刂 - dāo
dao radical
冖 - mì
mi radical
冂 - jiōng, jiǒng
jong radical,
亻 - rén, ren zi pang
ren radical
人 - rén
[noun]human being
八 - bā
[numeral]eight
乂 - yì
yi radical
勹 - bāo
bao radical
刀 - dāo
[noun]knife
力 - lì
[noun]force
儿 - ér
[noun]child
几 - jǐ
[numeral]
卩 - jié
jie radical
阝 - fù
[null]fu radical, er duo, zuo er duo
又 - yòu
[adverb]again
廴 - yǐn, yìn
yin radical, jian zi pang,
厶 - sī
si radical
凵 - qu
qu radical
匕 - bǐ
See 匕首
氵 - shuǐ
shui radical, san dian shui
忄 - xīn
[null]xin radical, xin zi pang, shu xin pang
丬 - zhuàng
zhuang radical. jiang zi pang
亡 - wáng
[verb]die
广 - guǎng
[adjective]broad
宀 - mián
roof, mian radical
门 - mén
[noun]door
辶 - chuò
chuo, chuo radical, zou zhi pang
工 - gōng
[noun]worker
土 - tǔ
[noun]soil
艹 - cǎo
cao, cao radical, cao zi tou
廾 - gǒng
gong radical
大 - dà
[adjective]big
尢 - yóu,wāng
you radical, wang radical
寸 - cùn
[measure word]unit of length approximately 3 cm
扌 - shǒu
shou radical, ti shou pang,
弋 - yì
[noun]An archaic term for a type of arrow with a cord attached that was used to shoot birds.
巾 - jīn
[noun]cloth
口 - kǒu
[noun]mouth
山 - shān
[noun]mountain
屮 - chè,cǎo
che radical
彳 - chì,fú
chi radical, liang ren pang,
彡 - shān,xiǎn
shan radical, san pie
夕 - xī
[noun]sunset
夂 - zhǐ,zhōng
zhi radical, dang zi pang
丸 - wán
[noun]ball
尸 - shī
[noun]corpse
饣 - shí
shi radical, shi zi pang
犭 - quǎn
quan radical, fan quan pang
彐 - jì
ji radical,
弓 - gōng
[noun]bow
己 - jǐ
[noun]self
女 - nǚ
[noun]woman
子 - zi
[noun]son
马 - mǎ
[noun]horse
幺 - yāo
[numeral]one
纟 - sī
si racial, si zi pang,
巛 - chuān,shùn
chuan radical, san guai
小 - xiǎo
[adjective]small
彑 - jì
ji radical, (alternative writing of 彐)
灬 - biāo,huǒ
huo, huo radical, si dian, si dian huo
心 - xīn
[noun]heart
斗 - dǒu
[noun]cup
火 - huǒ
[noun]fire
文 - wén
[noun]writing
方 - fāng
[noun]direction
户 - hù
[noun]door
礻 - shì
shi radical, shi zi pang
王 - wáng
[noun]king
主 - zhǔ
[noun]host
天 - tiān
[noun]sky
韦 - wéi
[noun]leather
耂 - lǎo
lao radical
廿 - niàn
[numeral]A number that means twenty.
木 - mù
[noun]tree
不 - bù
[adverb]not
犬 - quǎn
[noun]dog
歹 - dǎi
[adjective]evil
瓦 - wǎ
[noun]tile
牙 - yá
[noun]tooth
车 - chē
[noun]vehicle
戈 - gē
[noun]dagger-axe (an ancient weapon)
止 - zhǐ
[verb]stop
日 - rì
[noun]sun
曰 - yuē
[verb]To say.