Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

odebrał

tytuł

powiedział, że jest

szczęśliwy,

wyróżnienie było

mu szczególnie potrzebne.

nie szczędził

kąśliwych uwag Lechowi Kaczyńskiemu.

Poruszył przy tym temat

małych wódeczek kupionych przez Kancelarię Prezydenta

- nazwał

je "kaczuszkami".

- Jestem naprawdę

bardzo szczęśliwy.

daje

mi pełną satysfakcję.

nasza walka

przyniosła takie efekty,

to powinniśmy się też dzielić

takimi efektami miłymi

- Dzisiaj otrzymałem

prawo, by tu przyjeżdżać

i nikt nie powie

mi, że jestem intruzem - dodał.

Zapytany

o opinię

w sprawie bojkotu

poniedziałkowej uroczystości przez szczecińskich radnych PiS Lech Wałęsa powiedział:

- Zobaczycie, co na was

napiszą

po tych

waszych zachowaniach.

Nie chciałbym być w waszej

skórze,

kiedy to się wszystko

powyjaśnia.

Sami wpadniecie

w swoje sidła już niedługo.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording