13 terms

CFY 3 Chp 5 Vocab Set 3B

from text p 59 Right column
STUDY
PLAY
快餐
kuàicān fast food
漢堡 (汉堡)
Hànbǎo hamburger
炸雞塊 (炸鸡块)
zhájī kuài chicken nugget
炸薯條 (炸薯条)
zhá=shǔtiáo French fries
比薩 (比萨)
bǐsà pizza
火腿
huǒtuǐ ham
三明治
sānmíngzhì sandwich
壽司 (寿司)
shòusī sushi
表示
biǎoshì express, indicate
感謝 (感谢)
gǎnxiè thank
招待
zhāodài host guests
好客
hàokè hospitality
不好意思
bùhǎoyìsi feel embarrassed