Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Factual Information & Negative Fact

genetically

về mặt di truyền

housekeeping

công việc quản gia

draft

khí lưu, luồng không khí

nurture

sự chăm sóc, sự ủng hộ, chăm sóc, ủng hộ

outdo

vượt, làm giỏi hơn

in-depth

tỉ mĩ, cẩn thận, chịu khó

skew

nghiêng, mặt nghiêng, làm nghiên, bóp méo

barren

trơ trụi, hiếm muộn

infertile

cằn cỗi

asexual

vô tính

as to something

về cái gì

companion

bạn

white dwarf

tiểu tinh

volume

khối lượng, dung tích

ribbon

dây, dải

vigorous

sôi nổi, hùng hồn

interbreed

giao phối, lai giống

hybrid

cây lai, vật lai, người lai

identical

y hệt nhau, giống hệt

microbiologist

nhà vi trùng học

adobe

gạch sống

propagate

nhân giống, sinh sản, truyền bá

gamete

giao tử

adventitious

tình cờ, bất định, tự sinh

fallow

đất bỏ hoang, bị bỏ hoang, bỏ hoang

tractor

máy kéo

tanker

phương tiện chở dầu

slick

bóng, làm cho bóng, vết dầu bóng

biodegradable

( adj ) phân hủy sinh học

degrade

làm giảm sút, suy biến

decompose

làm thối nát, thối nát

conical

có hình nón

lofty

cao ngất, kiêu căng, cao thượng

insulation

sự cô lập, sự cách ly

conglomerate

tập đoàn, khối kết, kết khối

utensil

đồ dùng, dụng cụ

sedentary

ngồi nhiều, ít đi chỗ khác

subatomic

bên trong nguyên tử

man-made

nhân tạo

accelerator

máy gia tốc, chất gia tốc

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording