21 terms

Non-Metals

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Helium
He
Boron
B
Carbon
C
Nitrogen
N
Oxygen
O
Fluorine
F
Neon
Ne
Silicon
Si
Phosphorous
P
Sulfur
S
Chlorine
Cl
Argon
Ar
Arsenic
As
Selenium
Se
Bromine
Br
Krypton
Kr
Tellurium
Te
Iodine
I
Xenon
Xe
Astatine
At
Radon
Rn