97 terms

Genki Part 2

Chapter 2 from Text
STUDY
PLAY
kore
this one (close to speaker)
sore
that one (close to listener)
are
that one over there (far from both)
dore
which one
kono
this (used before a noun)
sono
that (used before a noun)
ano
that over there (used before a noun)
dono
which (used before a noun)
koko
here (near speaker)
soko
there (near listener)
asoko
that place over there
doko
where
dare
who
oishii
delicious
sakana
fish
tonkatsu
pork cutlet
niku
meat
menyuu
menu
yasai
vegetable
enpitsu
pencil
kasa
umbrella
kaban
bag
kutsu
shoes
saifu
wallet
jiinzu
jeans
jisho
dictionary
jitensha
bicycle
shinbun
newspaper
tiishatsu
t-shirt
tokee
watch, clock
nooto
notebook
booshi
hat
hon
book
kissaten
cafe
ginkoo
bank
toire
Restroom
toshokan
library
yuubinkyoku
post office
amerika
America
igirisu
Britain
kankoku
Korea
chuugoku
China
keezai
economics
konpyuutaa
computer
bijinesu
business
rekishi
history
okaasan
mother
otoosan
father
ikura
how much
takai
expensive
en
yen
irasshaimase
welcome to our store
onegaishimasu
...please
kudasai
please give me
jaa
then...; if that is the case
doozo
please, here it is
doomo
thank you
hyaku
100
nihyaku
200
sanhyaku
300
yonhyaku
400
gohyaku
500
roppyaku
600
nanahyaku
700
happyaku
800
kyuuhyaku
900
sen
1000
nisen
2000
sanzen
3000
yonsen
4000
gosen
5000
rokusen
6000
nanasen
7000
hassen
8000
kyuusen
9000
ichiman
10,000
niman
20,000
sanman
30,000
yonman
40,000
goman
50,000
rokuman
60,000
nanaman
70,000
hachiman
80,000
kyuuman
90,000
teishoku
set meal
koucha
black tea
mado
window
kokuban
blackboard
denki
light
doa
Door
kaaten
curtains
wakarimasen
I don't understand
wakarimashita ka
Do you understand?
kiite kudasai
Please listen/please ask
chotto matte kudasai
please wait
yukkuri itte kudasai
Please say it slowly.
moo ichido itte kudasai
please say it again