Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Listening for Speaker's Attitude

workshop

hội thảo

chairman

chủ tịch

thesis

luận án

be up to somebody

có nhiệm vụ phải, để ai đó quyết định

adore

kính mến, yêu thích

loathe

ghê tởm, ghét

vagabond

lang thang,kẻ lang thang

anarchy

tình trạng vô chính phủ

undergraduate

sinh viên chưa tốt nghiệp

senior

sinh viên năm cuối

proceed to / with / from / against

tiến lên, đi đến / bắt đầu hoặc tiếp tục cái gì / xuất phát, bắt nguồn từ / kiện ai, khởi tố ai

challenging

mang tính kích thích

trustee

ủy viên quản trị

scope

phạm vi

arboretum

vườn ươm cây

ambivalent

mang tính hai chiều, nước đôi

intrigue

sự vận động, vận động, gợi thích thú, làm ngạc nhiên

photography

thuật nhiếp ảnh

can

lon, hộp

banality

sự nhạt nhẽo, sự tầm thường

wit

sự hóm hỉnh, sự hài hước

celebrity

sự nổi tiếng, người nổi tiếng

evidently

hiển nhiên, rõ ràng

bare

để lộ, bộc lộ

grin

cái cười toen toét, cười toen toét

naval

thuộc về hải quân

show off

gây sự chú ý, phô trương

might

sức mạnh

hesitate

du dự, lưỡng lự

preside

chủ trì, chỉ huy

log

ghi thông tin vào sổ

comet

sao chổi

meteor

sao băng

bet

sự cá cược, cá rằng

credential

bằng cấp

assess

ước định, định giá

aggravate

làm trầm trọng thêm

arraign

buộc tội, tố cáo

collusion

sự cấu kết, sự thông đồng

disgust

làm ai thấy ghê tởm

aisle

lối đi giữa các dãy ghế

emigrate

di cư, đưa ai di cư

font

nguồn gốc, căn nguyên

beam

con lắc, cán cân

suspension

hệ thống treo, sự đình chỉ

spidery

như nhện

ferry

bến phà, phà

consolidate

củng cố, hợp nhất

metropolitan

thuộc thủ đô, dân thủ đô

feasible

khả thi

chronicle

bản ghi chép các sự kiện theo trình tự thời gian

understate

tự chủ, nói giảm đi

dessert

món tráng miện

stake

cọc, đóng cọc

circumference

đường tròn, chu vi

remain unchanged

vẫn không thay đổi

coelacanth

cá vây tay

gill

mang cá

dehydration

sự mất nước

fair question

câu hỏi tế nhị

mutant

mang tính đột biến

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording