Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

crack

kokaina

scrapped

odrzucac odwolywac

fraught issue

napiety w napieciu

downgrade

pomniejszac znaczenie zdegradowac

overrule

uniewaznic

rank

sklasyfikowac zajmowac miejsce

overhaul

przeglad modernizacja modernizowac

past it sell-by date

po terminie waznosci

lend support to

wspierac pomagac

tumble down

runac, przewrocic sie

plaster cast

opatrunek odlew gipsowy

in limbo

w otchlani

faltering endavour

chwiejne staranie dazenie krok

the reins of

kontrola rzady kogos

usher in

zapoczatkowywac inicjowac

debt relief

umorzenie dlugu

deal a blow to

zadac komus cios

spring up

podskakiwac wyrastac powstawac

plummet

gwaltownie spadac

liable

odpowiedzialny

flagrant branch

razace naruszenie

remit

zakres (odpowiedzialnosci wladzy)

query

kwestionowac

plead

blagac wystepowac w obronie

hotspots

punkt zapalny

stale

czerstwy stechly oklepany

paramilitary

paramilitarny

loophole

luka furtka w ustawach

feeble-minded

ograniczony umyslowo

intellectually challenged

...

brand

znakowac pietnowac

mortal

smiertelny

blurred

zamazany zlany

phoney

falszywy sztuczny

gesture

gest gestykulowac

articulate

wymawiac wyrazac

come to sb's senses

pojsc po rozum do glowy

litigation

sprawa sadowa

bunch

grupa grono

fiery

ognisty plomienny

incite

pobudzac podburzac podzegac

outright

natychmaist raz na zawsze

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording