Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

The house was destroyed down, and ALONG WITH IT ALL the trees that went with it (its tree)

Ua PAU ka hale, PAU PŪ ME kona mau kumu lā'au

We're going down to the beach, AND ALONG WITH the whole family

e HO'I ana mākou i kahakai, HO'I PŪ ME ka 'ohana a pau.

as for myself, about myself,

no'u iho,

this flower known as the lehua

... kēia pua i kapa 'ia 'o ka lehua
... kēia pua i kapa 'ia he lehua

in the early morning

i ke kakahiaka nui

in late morning

i ke kakahiaka loa

early evening

i ke ahiahi nui

late evening

i ke ahiahi loa

let me be your helper

(e lilo) I kōkua au nāu

give me some help

(e hā'awi) I kākou no'u

The MAIN THING is that we get there

'O ka hō'ea KA MEA E PONO AI

The MAIN THING is that you see it

'O ka 'ikemaka ou i ia mea KA MEA E PONO AI

She really knows how to weave ( her knowledge of weaving is number 1)

Helu 'ekahi kona 'ike i ka ulana lau hala

She really knows how to weave ( she is a woman whose knowledge of weaving is number 1)

He wahine HELU 'EKAHI 'o ia O KA 'IKE i ka ulana lau hala

U'i ka lauoho o kēia wahine (4)

He wahine I U'I KONA LAUOHO
He wahine U'I O KONA LAUOHO
He wahine U'I 'o ia O KONA LAUOHO
He wahine HELU 'EKAHI 'o ia O KONA 'IKE I KA ULANA LAU HALA

I swum in these waters

Ua 'au au ma kēia kai
Ua 'AU 'IA KĒIA KAI E A'U

Snow rest on MK

Ke kau nei ka hau ma ka piko o MK
KE KAU 'IA NEI KA PIKO O MK E KA HAU

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording