Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Prose Summary

reclusive

ẩn dật, trốn đời

enclosure

hàng rào vây quanh

aquarium

bể nuôi

concrete

bê tông

bar

thanh, cục

encase

bao vây, cho vào túi

allusion

sự ám chỉ

ostensible

rõ ràng

employer

chủ lao động

gratitude

lòng biết ơn

sorrow ( + at / for / over )

sự đau khổ, buồn bã

intimacy

sự thân mật

fly / go off on tangents

đi chệch khỏi vấn đề

brash

dễ vỡ, đống mảnh vỡ

nuance

sắc thái

detritus

mảnh vụn

static

tĩnh, không di chuyển

blob

giọt nước

contractile

có thể co lại

coil

cuộn, quấn

sewage

chất thải

invoice = bill

hóa đơn

herder

người chăn gia súc

seal

con dấu, cái ấn

intact

nguyên vẹn, không thay đổi

eccentric

lập dị, kì cục

austerely

khắc khổ

dazzle

làm lóa mắt, làm kinh ngạc

temper something with something

làm ôn hòa

prosodic

thuộc về ngôn điệu

hymnal

sách thánh ca

for sale

để bán

consist of / in / with

gồm có / ở chỗ / hợp với

hover

ấp ủ

log

chặt, đốn thành từng khúc

literally

thật vậy, theo nghĩa đen

oddity

sự kì quặc

foul

hôi hám, bẩn thỉu

foam

bọt, sủi bọt

nuisance

mối gây hại, mối quấy rầy

paralysis

chứng liệt

irritation

sự chọc tức, sự kích thích

lease

hợp đồng cho thuê, cho thuê

vest

giao cho, trao quyền cho

deem

nghĩ rằng, tưởng rằng

deal

sự thỏa thuận, sự đối đãi

doubly

gấp đôi

dire

thảm khốc, kinh khủng

broker

người môi giới

refrain

kiềm chế, cố nhịn

disparity

sự chênh lệch

locomotive

di động

tactic

thủ đoạn, chiến thuật

gloss

che đậy, đánh bóng, phê bình

resurface

nổi lên lại, xuất hiện lại

glut

sự tràn ngập

recoup

bồi thường, bù đắp

bolster

đỡ, ủng hộ

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording