18 terms

5EASY8- Comperatives, Superlatives

STUDY
PLAY
good, better, the best
dobry, lepszy, najlepszy
bad, worse, the worst
zły, gorszy, najgorszy
tall, taller, the tallest
wysoki, wyższy, najwyższy
short, shorter, the shortest
niski, niższy, najniższy
nice, nicer, the nicest
miły, milszy, najmilszy
happy, happier, the happiest
szczęśliwy, szczęśliwszy, najszczęśliwszy
large, larger, the largest
wielki, większy, największy
hot, hotter, the hottest
gorący, gorętszy, najgorętszy
big, bigger, the biggest
duży, większy, największy
thin, thinner, the thinnest
cienki, cieńszy, najcieńszy
dry, drier, the driest
suchy, suchszy, najsuchszy
easy, easier, the easiest
łatwy, łatwiejszy, najłatwiejszy
funny, funnier, the funniest
zabawny, zabawniejszy, najzabawniejszy
exciting, more exciting, the most exciting
ekscytujący, bardziej ekscytujący, najbardziej ekscytujący
famous, more famous, the most famous
sławny, bardziej sławny, najbardziej sławny
boring, more boring, the most boring
nudny, bardziej nudny, najbardziej nudny
popular, more popular, the most popular
popularny, bardziej popularny, najbardziej popularny
interesting, more interesting, the most interesting
interesujący, bardziej interesujący, najbardziej interesujący