10 terms

senses

STUDY
PLAY
感官
gǎn guān (senses)
听一听
tīng yì tīng (listen)
看一看
kàn yí kàn (look)
闻一闻
wén yí wén (smell)
摸一摸
mō yì mō (touch)
尝一尝
cháng yì cháng (taste)
这是什么?
Zhè shì shén me? (What is this?)
我不知道。
Wǒ bù zhī dao. (I don't know.)
请看这里。
Qǐng kàn zhè li. (Please look here.)
请看着我。
Qǐng kàn zhe wǒ. (Please look at me.)