Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Adjektive auf Deutsch

aalglatt

sprytny, przebiegły

abenteuerfreudig

żądny przygód

abenteuerlustig

żądny przygód

abergläubisch

przesądny, zabobonny

abgebrüht

bez skrupułów

abgedreht

zakręcony

abgehoben

oderwany od rzeczywistości

abgeklärt

rozumny, roztropny

abgestumpft

obojętny

abgründig

niezgłębiony

abhängig

uzależniony

absonderlich

osobliwy

absprachefähig

zdolny do porozumienia, ugodny

abwägend

rozważny

abwartend

wyczekujący

abweisend

odmowny

abwiegend

rozważny

achtsam

ostrożny

adrett

schludny

affektiert

afektowany, sztuczny

agressiv

agresywny

agil

bystry

ahnungslos

niewiedzący, nieprzeczuwający

akkurat

staranny, dokładny

akribisch

skrupulatny

aktiv

aktywny

albern

dziecinny, banalny

allürenhaft

przesadny, nienaturalny, dziwaczny

altklug

przemądrzały

altmodisch

staromodny

altruistisch

altruistyczny, egoistyczny

ambitioniert

ambitny

ambivalent

ambiwalentny niezdecydowany

analytisch

analityczny

anarchisch

anarchiczny

angeberisch

zarozumiały, pozerski

angenehm

przyjemny

angepasst

konformistyczny

angriffslustig

skory do krytyki, bojowy

angsteinflößend

przerażający, okropny

angstvoll

pełen strachu, lęku

anhänglich

przywiązany

animalisch

lubiący zwierzęta

anklagend

oskarżycielski, z wyrzutem

anmutig

wdzięczny, uroczy

anpasserisch

przystosowujący się

anpassungsfähig

zdolny do przystosowania się, elastyczny

ansprechend

sympatyczny, uroczy

anspruchslos

bezpretensjonalny, skromny

anspruchsvoll

wymagający, ambitny

anständig

przyzwoity

anstrengend

męczący

anziehend

pociągający, atrakcyjny

anzüglich

zgryźliwy

apart

wytworny, czarujący

arbeitsam

pracowity

arbeitsüchtig

uzależniony od pracy

arbeitswütig

ogarnięty zapałem do pracy

arglistig

podstępny, perfidny

arglos

szczery, prostoduszny, otwarty

argwöhnisch

nieufny, podejrzliwy

aristokratisch

arystokratyczny

arrogant

arogancki

artig

grzeczny

asketisch

ascetyczny

asozial

aspołeczny

athletisch

atletyczny, wysportowany

aufbegehrend

buntujący się

aufbrausend

wybuchowy, popędliwy

aufdringlich

natrętny, natarczywy

aufgeblasen

nadęty, arogancki

aufgedreht

ożywiony, rozochocony

aufgeregt

oburzony, zdenerwowany

aufgeschlossen

otwarty

aufgeweckt

bystry, rozgarnięty

aufhetzerisch

podburzający

aufmerksam

uważny, uprzejmy

aufmerksamkeitsbedürftig

wymagający uwagi

aufmüpfig

niezdyscyplinowany

aufopfernd

pełny poświęcenia, ofiarny

aufrichtig

szczery

aufsässig

nieposłuszny, przekorny

aufschneiderisch

przechwalający się

ausdauernd

wytrwały

ausdruckslos

bez wyrazu (twarzy)

ausfallend

obraźliwy

ausgeflippt

stuknięty, zakręcony, szalony

ausgefuchst

chytry, cwany

ausgeglichen

zrównoważony, spokojny

ausgelassen

rozbrykany, rozbawiony

ausgleichend

wyrównawczy

ausländerfeindlich

ksenofobiczny, niechętny do obcokrajowców

ausnutzbar

użyteczny

autark

samowystarczalny

authentisch

autentyczny

autonom

autonomiczny, niezależny

autoritär

autorytarny

bärbeißig

warkliwy, burkliwy

barbarisch

barbarzyński

barmherzig

miłosierny

barsch

opryskliwy, szorstki, gburowaty

bedacht

rozważny, opanowany

bedächtig

rozważny

bedrohlich

groźny

bedrückt

przygnębiony, ponury

bedürfnislos

skromny, niewymagający

beeinflussbar

podatny na wpływy innych

befangen

skrępowany, zakłopotany

befehlerisch

rozkazujący, władczy

begeistert

entuzjastyczny, oczarowany, zachwycony

begeisterungsfähig

potrafiący/a się zachwycać

begierig

żądny

begnügsam (genügsam)

oszczędny, skromny

begriffsstutzig

tępy

behaglich

przytulny

beharrlich

wytrwały, uparty, uporczywy

behende

zwinny, bystry, inteligentny

beherrscht

opanowany

beherzt

dzielny, odważny

behutsam

ostrożny, przezorny

beirrbar

zachwiany

belastbar

wytrzymały, zdolny wytrzymać obciążenie

belebend

ożywczy, ożywiony

belehrend

pouczający

beliebt

ukochany, lubiany

bemüht

gorliwy, pilny

bequem

wygodny, lubiący wygodę

berechnend

wyrachowany

beredsam

wygadany

berüchtigt

okryty złą sławą

bescheiden

skromny

besessen

opętany

besitzergreifend

zaborczy

besonders

osobny, szczególny

besonnen

roztropny

besorgt

zatroskany

besserwisserisch

przemądrzały

besserwissend

mądrala, przemądrzały

bestängig

niezmienny, stały

bestechlich

przekupny

bestialisch

bestialski

bestimmend

decydujący, dominujący

betörend

kuszący, pociągający

betriebsam

przedsibiorczy

betrügerisch

oszukańczy

bewandert

obeznany

bezaubernd

czarujący

bieder

godny, zacny, zasługujący na szacunek

bigott

fałszywie pobożny

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording