13 terms

Integrated Chinese L18 P1 (Pinyin to English)

STUDY
PLAY
dang1ran2
of course
pang4
fat
pa4
to fear; to be afraid of
jian3dan1
simple
pao3 bu4
to jog
nan2shou4
hard to bear; uncomfortable
wang3qiu2
tennis
pai1
racket
lan2qiu2
basketball
you2 yong3
to swim
wei1xian3
dangerous
yan1 si3
to drown
yuan4yi4
to be willing