How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

13 terms

Integrated Chinese L18 P1 (Pinyin to English)

STUDY
PLAY
dang1ran2
of course
pang4
fat
pa4
to fear; to be afraid of
jian3dan1
simple
pao3 bu4
to jog
nan2shou4
hard to bear; uncomfortable
wang3qiu2
tennis
pai1
racket
lan2qiu2
basketball
you2 yong3
to swim
wei1xian3
dangerous
yan1 si3
to drown
yuan4yi4
to be willing