Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

GACS lclab Latin - Unit 3 - Stage 22: Defixio - Cambridge Latin Course

adeptus, adepta, adeptum

having received, having obtained

amor, amoris

love

aureus, aurea, aureum

golden, made of gold

avide

eagerly

caelum, caeli

sky

decipio, decipere, decepi, deceptus

deceive, trick

dirus, dira, dirum

dreadful, awful

dissentio, dissentire, dissensi

disagree

eligo, eligere, elegi, electus

choose

exitium, exitii

ruin, destruction

fundo, fundere, fudi, fusus

pour

hostis

enemy

iacto, iactere, iactavi, iactatus

throw

incipio, incipere, incepi, inceptus

begin

ingressus, ingressa, ingressum

having entered

inicio, inicere, inieci, iniectus

throw in

lacrima, lacrimae

tear

minimus, minima, minimum

very little, least

molestus, molesta, molestum

troublesome

moneo, monere, monui, monitus

warn, advise

parco, parcere, peperci

spare

precatus, precata, precatum

having prayed

prudential, prudentiae

prudence, good sense

quantus, quanta, quantum

how big

quo modo?

how?

tardus, tarda, tardum

late

tutus, tuta, tutum

safe

verbum, verbi

word

virtus, virtutis

courage

vito, vitare, vitavi, vitatus

avoid

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording