15 terms

Effective HanziPinyin11

Lesson 11 vocabulary for Effective Chinese (www.effectivechinese.net), a Mandarin language school in Portland Oregon. We offer a wide range of evening classes for adults.
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

yú (fish)
tài (too)
喜欢
xǐhuān (like)
là (spicy)
炒饭
chǎofàn (fried rice)
tāng (soup)
ròu (meat)
古老肉
gǔlǎoròu (sweet & sour pork)
蔬菜
shūcài (green veggies)
gòu (enough)
le (emphasis)
菜单
càidàn (menu)
再来
zàilái (bring)
pán (class. plate)
kàn (look)