52 terms

Cantonese | Elementary Lesson 2

STUDY
PLAY
Tái
read, watch
māt(yéh)
what, what kind of
mē(yéh)
what, what kind of
boují
newspaper
Yīngmàhn
English (language)
jūngmàhn
Chinese (language)
particle 'how about you?'
dōu
also
Gwai
expensive
Pèhng
cheap
'only'
Yìhgā
now
Hohk
learn
Gwóngdūngwá
Cantonese
Yihhohk
easy to learn
yih
easy
nàahnhohk
difficult to learn
nàahn
difficult
Gaau
teach
yáuh
have
móuh
do not have
Syū
book
léuhng
two
bāan
class
Géidō
how many/how much
lìhng
zero
yát
one
Yih
two
sāam
three
sei
four
nģh
five
luhk
six
chāt
seven
baat
eight
Gáu
nine
sahp
ten
Hohksāang
student
Tùhnghohk
Classmate
Yiu
want
jóusàhn
good morning
wòhng
Wong (surname)
jyúyahm
director
yahtmàhn
Japanese (language)
yahtbún
Japan
Yīnggwok
England
Gānàhdaaih
Canada
ṁgōi
thank you (service); please
dōjeh
thank you (gift, things or compliment)
ṁsái ṁgōi
you are welcome
ṁsái haakhei
you are welcome
Gafē
coffee
chàh
tea