47 terms

Cantonese | Elementary Lesson 3

STUDY
PLAY
múihyaht
every day
múih
every
seuhngjau
morning (forenoon)
Hahjau
afternoon
# dím
# o'clock
bun
half
séungtòhng
attend class; class begins
Tòhng
class
ngaanjau
noon; lunch
Fonghohk
get out of school
fāanhohk
go to school
Hohkhaauh
school
Jéunsìh
punctual
ṁhóu V
don't V
chìhdou
arrive late
chìh
late
dímgáai
why
yeh
late
yehmáahn
evening
bunyé / bunyeh
midnight
jóu
early
fangaau
sleep
ngaan
late (in the morning)
héisān
get up
Jī(dou)
know (information)
pìhngsìh
usually
Géi
short form of "geido"; several; more than
Géinoih/géinói
how long
Géisìh/géisí
when?
Jih
five minute period
Gwāt
quarter
daihyih
the second
daihyāt
the first
lohktòhng
class dismiss
jūngtàuh
hour
fānjūng
minute
làih
come
la/lo/laak
sentence final for change of status
meih
not yet
yahp
enter
yahplàih
come in
deuiṁjyuh
sorry
ṁhóuyisi
sorry; excuse me
dou
arrived
yāusīk
rest
Táu
rest
Jauhlàih
soon