Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Literatura 1 - Starověké Pisemnictví

STAROVĚKÉ PÍSEMNICTVÍ

Přírod, víra, bojující proti hladu, nemoci, a nepřátelům
Zaříkadla, zaklínadla, přísloví, pranostiky, zpěv, a tanec
Žit sběrem a lovem

ORIENTÁLNÍ LITERATURA

Souhrn písemnictví nejstarších asijských a severní afrických civilizací. Počátek písemnictví.

SUMERSKÁ LITERATURA

Mezopotámie - Mezi Eufratem a Tigridem, dnešní Irák
- Nejstarší způsob záznamu řeči - obrázkové písmo (z něhož písmo klínové)

Epos o Gilgamešovi (1700 př.n.l.)

Považován za nejstarší dílo světové literatury
-Hrdina je bájný král města Uruk a jeho přítel, Endiku. Prožívají spolu řadu dobrodružství při své cestě za nesmrtelnost; tragický hrdinův úděl vyplývá vědomí konečnosti lidského života

STAROEGYPTSKÁ LITERATURA

Druhý nejstarší centrum lidské civilizace
-Hieroglyfy

Kniha mrtvých

Soubor textů náboženského charakteru, rady zemřelým

Achnatanův hymnus na slunce

Skladba

Vlastní životopis Sinuhetův

krátká autobiografická povídka s třemi písňovými vložkami

INDICKÁ LITERATURA

Povodí řek Indus a Ganga, kolem 2500 př.n.l.
Personifikované přírodní jevy (voda, oheň, zem, nebe)

Mahábhárata (Velké vyprávění o Bharatovcích)

Epos líčí bratrovražedné boje mezi dvěma rody. Připojeny jsou výklady o zákonech a morálce. 200k+ veršů

Rámájana

hrdinský epos o lásce a životních dobrodružstvích prince Rámy a jeho ženy Síty

ČÍNSKÁ LITERATURA

Povodí řek Žlutá a Velká
Období let 618-907 n.l. je tzv. klasická čínská literatura

Kniha Písní

Nejstarší čínská hodnotná památka, soubor čínského básnictví, obsahuje 306 lidových písní a básní (milostné, svatební, pracovní, hymny, ódy, atd.)

Konfucius

Filozof, zakladatel konfucianismu

Hovory

Konfucius, prozaické dílo plných morálních a etických rad pro život člověka ve společnosti.

Lao-C

Myslitel, zakladatel taoismu

Tao-te-ťing (Kniha cesty a ctnosti)

základní kniha taoismu

Tu Fu

(712 - 770 n.l.)
Kritický vůči společnosti, jeho verše odrážejí krizi, císařství, utrpení lidí a smysl života

Li Po

(701 - 762 n.l.)
Autor veršů o přírodě, volnosti, přatelství, víně

PERSKÁ LITERATURA

Dnešní Irán

Zarathustra

(6.-7. př.n.l.) Kazatel a filozof, mysli běh světa je ovlivňován dobrem a zlem

Avesta

Sborník modliteb, mýtů, lyriky, a právnických textů

ARABSKÁ LITERATURA

Z principálů islámu, od 7. st. n.l.

Korán

Základní text islámu, zachycuje zjevení proroka Muhammada, dává základ islámského práva.

Hadíth

Náboženský text o Muhammadovi

Tísic a jedna noc

Soubor lidových vyprávění princezny Šeherezády. Ona pokaždé začínala vyprávět zajímavý příběh a král jí pak nechala žit, aby by mohl slyšet ukončení.

HEBREJSKÁ LITERATURA

,,,

Bible (Písmo Sváté)

Nejpopulárnější kniha na světě, pravidel náboženské víry a morálky.

Starý zákon

základ judaismu a křesťanství.

Pět knih Mojžíšových, aneb Tóra

Genesis a Exodus jsou neznámější knihy v Tóře, stvoření světa a člověka, řivot prarodičů, Adam a Eva, prvotní hřích, atd.

Nový Zákon

nejstarší památky křesťanské literatury z 1,-2, st. n.l. (napsaný řecky)

ŘECKÁ LITERATURA

....

Antika

Novodobé označení pro řecký a římský spisy - 14 st. př.n.l. - 4 st.n.l.

Období

1. Období archaické, 2. Období Attické, 3. Období Helénistické (Řecká literatura se rozšiřuje na území Egypta, Přední Asie a Indie.), 4. Období Římské

Homér

(asi 8. st.př.n.l.) Básník

Ilias

líčí závěr válečného střetnutí Řeků a Trójánů

Odyssea

Desetiletý bloudění ithackého krále Odyssea a jeho návratu do rodné země

Sapfó

(7. - 6. st. př.n.l.) Básnířka, psala milostně, zřídila na ostrově Lesbos Dům múz (básnická škola pro dívky)

Anakreon

(6. st.př.n.l.) Básník, oslavuje lásku, víno a životní radost

Pindaros

(asi 522-446 př.n.l.) Představitel sborových lyrik

Ezop

(asi 6. st. př.n.l.) Tvůrce bajek, jeho cíl je didaktické poučení

Aischylos

(525-456 př.n.l.) Zakladatel řecké tragedie, uvedl na scénu druhého herce. Napsal asi 90 her.

Oresteia

(Aischylos) Jediná dochována řecká trilogie, Agamemnon se vrací z Tróje, je zabit ženou a jejím milencem. Syn zabije matku a jejího milence.

Sofokles

(asi 496-406 př.n.l.) Dramatik, uvedl použití třetího herce, ze 123 dramat je dochován pouze 7

Antigona

(Sofokles) Nejznámější řecká tragedie

Král Oidipus

Kvůli věštbě, Oidipus omylem zabije otce a incest s matkou. Šokovaný jak se o tom později dozví, on se o slepí, aby neviděl následky hrůz

Euripides

(asi 480-406 př.n.l.) zaměřil na konflikty člověka s člověkem a taký vnitřní konflikty. První dramatik, který uvedl aktuální problémy athénské společnosti a dobře vykreslil charakter ženských postav.

Medea

(Euripides) Žena Medea opustila svou vlast s vůdcem argonautů Jason do jeho země. Jason opustí pro jinou ženu, Medea se mu pomstí smrtí jejich dětí i nové ženy a jeho otce.

Aristofanes

(asi 445 - asi 386 př.n.l.) Nejslavnější autor komedií, díla jsou těsně spjato s událostmi politického i kulturním životem Athén

Ptací

(Aristofanes) Představí ideální společnost i důvody, proč taková společnost musí ztroskotat.

Lysistrata

(Aristofanes) Protiválečná satira, ženy chtějí aby muži zůstali doma.

Herodotos

(asi 484 -425 př.n.l.) "Otec dějepisu", skvělý vyprávěč, historik

Menandros

(342 - 293 př. n.l.) Zastupuje "novou komedii", hry ukazovaly rodinné problémy.

ŘÍMSKÁ LITERATURA

....

Titus Maccius Platus

(251-184 př.n.l.) Představitel římské komedie

Chlubný voják

(Titus Maccius Platus) Vzdálený předobraz z Shakespearova Falstaffa

Publius Vergilius Maro

(70 - 19 př.n.l.) Básník, propagoval snahy o obrodě (rebirth) římského impéria, (Hambalkem) tzv. verchol

Aeneis

(Publius Vergilius Maro) Příběh bájného hrdiny Aenea, který uprchl z hořícího Tróje a odešel do Itálie. Druhá polovina pak popisuje příchod Aenea a jeho druhů do Itálie a boje s italskými kmeny

Publius Ovidius Naso

(43 př. - 18 n.l.) snad nejnadanější autor antické literatury, byl do konce života ve vyhnanství na březích černého moře

Lásky

(Publius Ovidius Naso) Básnická sbírka

Umění milovat

(Publius Ovidius Naso) Básnická sbírka radící ženám i mužům, jak si získat a uchovat lásku

Listy milostné

(Publius Ovidius Naso) fiktivní dopisy

Proměny

(Publius Ovidius Naso) Epická veršovaná skladba, Věci neživé se změní v živě a naopak. Lidé se mění v zvíře, v rostliny, v neživou přírodu, v souhvězdí. Bohové bud' proměnou trestají nebo jí poskytnou (give) zoufalému člověku vysvobození.
Duše je nesmrtelná, přejde jen do nových tvarů, Psána daktylským hexametrem.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording