Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

from http://www.polish-translator.net/polish_phrases.html

How are you?

Jak się masz? or Co słychać?

Good morning

Dzień dobry

Good evening

Dobry wieczór

Good night

Dobranoc

Hello, hi

Cześć

Hello

Witaj

Bye, see you

Do widzenia, do zobaczenia

Thank you

Dziękuję

You're welcome

Proszę

Please

Proszę

I'm sorry

Przepraszam

Bless you (when sneezing)

Na zdrowie or sto lat

Here's to your health! (when drinking to sb)

Na zdrowie!

Who is it? (when speaking on the phone)

Kto mówi?

Why?

Dlaczego?

When?

Kiedy?

What for?

Po co?

When?

Kiedy?

Here you are (when passing sth to sb)

Proszę

How old are you?

Ile masz lat?

I'm 27

Mam 27 lat

Where do you live?

Gdzie mieszkasz?

How much is it?

Ile to kosztuje? or Po ile to jest?

Give it to me

Daj mi to

I love you

Kocham Cię

I like you

Lubie Cię

I miss you

Tęsknię za Tobą

Let's talk

Porozmawiajmy

Let's dance

Zatańczymy?

Boyfriend

Chłopak

Girlfriend

Dziewczyna

Brother

Brat

Sister

Siostra

I don't understand

Nie rozumiem

Regards (in a letter)

Z poważaniem

Money

Pieniądze

I can't live without you

Nie mogę bez Ciebie żyć

I'm broke

Nie mam pieniędzy

Happy New Year!

Szczęśliwego Nowego Roku!

Happy Easter!

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Merry Christmas!

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Let's go to the movies

Chodźmy do kina

Join us

Dołącz do nas

Good luck

Powodzenia

What time is it?

Która godzina?

What are we up to?

Co robimy?

Don't even try

Nawet nie próbuj

It's nice to see you

Miło Cię widzieć

What did you do?

Co zrobiłeś?

Let's discuss it

Porozmawiajmy

I've got a problem

Mam problem

You're great!

Jesteś wspaniały!

Breakfast

Śniadanie

Lunch

Obiad

Dinner

Kolacja

Soccer

Piłka nożna

I don't know him/her

Nie znam go/jej

I feel great

Czuję się wspaniale

Call him/her, please!

Proszę, zadzwoń do niego/niej

Can I do it?

Mogę to zrobić?

Dear brother (in a letter)

Drogi bracie

Dear sister (in a letter)

Droga siostro

You look hot!

Wyglądasz super!

Vacation

Wakacje

Today

Dzisiaj

Tomorrow

Jutro

Yesterday

Wczoraj

I'm busy

Jestem zajęty

I'm happy (about a female)

Jestem szczęśliwa

I'm happy (about a male)

Jestem szczęśliwy

I'm sorry, I'm late

Przepraszam, jestem za późno

I'm hungry (about a female)

Jestem głodna

I'm hungry (about a male)

Jestem głodny

I need you

Potrzebuję Cię

With love (in a letter)

Kochający

You are so beautiful

Jesteś tak piękna

Let's get married

Ożeńmy się

You're so kind

Jesteś taka uprzejma

Believe me

Uwierz mi

Are you OK?

Wszystko dobrze?

Do you understand?

Rozumiesz?

Speak louder, please

Mów głośniej

Please, speak slower

Mów wolniej

Translate it

Przetłumacz to

Please, say it again

Powtórz to

I don't know

Nie wiem

I can't remember

Nie pamiętam

I'm busy (about a female)

Jestem zajęta

I'm busy (about a male)

Jestem zajęty

This is Sandra

To jest Sandra

Could I speak to Monika?

Czy mogę mówić z Monika?

Please, repeat it

Powtórz to, proszę

Agnieszka is not home

Nie ma Agnieszki w domu

I'll call again

Zadzwonię jeszcze

Tell her Robert called

Powiedz jej, że Robert dzwonił

Don't get me wrong

Nie zrozum mnie źle

I've been missing you

Tęskniłem za Tobą

We'll talk it over tomorrow

Porozmawiamy o tym jutro

I have to go now

Muszę już iść

I've got something for you

Mam coś dla Ciebie

When is your birth date?

Kiedy masz urodziny?

It's raining

Pada deszcz

It's snowing

Pada śnieg

I'm leaving tomorrow

Wyjeżdżam jutro

Who told you so?

Kto Ci tak powiedział?

I don't believe this

Nie wierzę w to

You lied to me (about a male)

Okłamałes mnie

You lied to me (about a female)

Okłamałaś mnie

Tell me the truth!

Powiedz mi prawde!

I've got a headache

Boli mnie głowa

Don't trust him

Nie wierz mu

Don't trust her

Nie wierz jej

Birth certificate

Świadectwo urodzenia

Marriage certificate

Świadectwo ślubu

Death certificate

Świadectwo zgonu

Driver's license

Prawo jazdy

Nevermind

Nieważne

Write to me

Napisz do mnie

Don't leave me now

Nie opuszczaj mnie teraz

Don't get excited

Nie podniecaj się

I want to make love to you

Pragnę się z Tobą kochać

I'm in love with you (about a male)

Jestem w Tobie zakochany

I'm in love with you (about a female)

Jestem w Tobie zakochana

Lend it to me

Pożycz mi to

I was robbed

Okradziono mnie

I was late (about a male)

Spóźniłem się

I was late (about a female)

Spóźniłam się

You are stupid (about a male)

Jesteś głupi

You are stupid (about a female)

Jesteś głupia

You are sexy (about a male)

Jesteś seksowny

You are sexy (about a female)

Jesteś seksowna

Don't make me laugh (ironic)

Nie rozśmieszaj mnie

You are pathetic (about a male)

Jesteś żałosny

You are pathetic (about a female)

Jesteś żałosna

I want to meet an interesting woman

Chcę poznać interesującą kobietę

I want to meet an interesting man

Chcę poznać interesującego mężczyznę

I said I was sorry! (about a male)

Powiedziałem, że jest mi przykro!

Don't even try!

Nawet nie próbuj!

It's your turn now

Teraz Twoja kolej

I don't want to talk to you

Nie chcę z Tobą rozmawiać

Where's my money?

Gdzie są moje pieniądze?

Smile! (when taking a picture)

Uśmiech!

I've never said that (about a male)

Nigdy tego nie powiedziałem

I've never said that (about a female)

Nigdy tego nie powiedziałam

I beg your pardon! (expressing anger)

Wypraszam sobie!

We got engaged last Sunday

Zaręczyliśmy się w zeszłą niedzielę

I'm pregnant

Jestem w ciąży

I'm sleepy (about a male)

Jestem śpiący

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording