Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

NYHETSARTIKKEL

Den tradisjonelle formen for nyheter. Omvendt pyramidestruktur.

REPORTASJE

Journalisten har oppsøkt miljøet det handler om, og formidler observasjoner og inntrykk.

NOTIS

Kort nyhetssak, som oftest uten ingress

BAKGRUNNSARTIKKEL

Formidler utdypende fakta om en nyhetssak.

KOMMENTAR

Mening om en sak uttrykt av en journalist i avisen, ikke LESER (som i leserinnlegg). Kan være mer personlig enn kommentarartikkelen (og dermed mer kontroversiell).

FEATURE

Beslektet med reportasjen. Mer personlig og fri i formen. Tar for seg ett bestemt, aktuelt emne og går i dybden av det. Kan inneholde ett eller flere intervjuer.

REFERAT

Gjengir hva som skjedde på et arrangement eller et møte

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording