Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

gyakorlás

I read.

Én olvasok

You read.

Te olvasol.

He reads.

Ő olvas.

She reads.

Ő olvas.

It reads.

Ez olvas.

We read.

Mi olvasunk.

Your read.t.sz.

Ti olvastok.

They read.

Ők olvasnak.Ezek olvasnak.

after school

iskola után

at the weekend

hétvégén

to do my homework

csinálni a házi feladatomat

every day

minden nap

fast food restaurant

gyorsétterem

to fly

repülni

Friday

péntek

to go out with friends

szórakozni menni a barátokkal

to go to a dance class

táncórára menni

to go to the park

elmenni a parkba

house

ház

to make model planes

repülőgépmodelleket készíteni

Monday

hétfő

on weekdays

hétköznapokon

to play computer games

számítógépes játékokat játszani

to play table tennis

pingpongozni

to read comics

képregényeket olvasni

to relax

kikapcsolódni

to ride my bike

kerékpározni

Saturday

szombat

to take the dog for a walk

elvinni a kutyát sétálni

Thursday

csütörtök

Tuesday

kedd

Wait a minute

Várj egy percet!

to watch TV

tévét nézni

Wednesday

szerda

What about you?

Hát te?Na és te?

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording