Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Art & Literature

glasswork

hàng thủy tinh

revolve

suy đi xét lại, quay tròn

revolve around something

tập trung vào cái gì

guesthouse

nhà khách

mortgage

sự thế chấp, cầm cố

broadcaster

phát thanh viên

inanimate

vô tri vô giác, nhạt nhẽo

close-up

cận cảnh

banquet

yến tiệc

apex

đỉnh, chóp

impend

sắp xảy đến

take something for granted

cho điều gì là hiển nhiên

self-willed

cứng đầu, bướng bỉnh

psyche

linh hồn

represent

mô tả, hình dung

expatriate

người sống xa quê

conduit

ống dẫn, cáp điện

verbosity

sự dài dòng

concession

nhượng quyền

arcane

thần bí, bí ẩn

lewd

dâm đãng

cryptic

bí ẩn, khó hiểu

juxtaposition

sự kề nhau

melancholy

sự u sầu, u sầu

touchstone

( n ) tiêu chuẩn

mosaic

tranh ghép mảnh

strew ( strewed , strewn )

rải, rắc

consequently

do đó, bởi vậy

scrupulous

kỉ lưỡng, tỉ mĩ

worshipful

tôn sùng, tôn kính

meticulous

tỉ mĩ, quá kĩ

insurmountable

không thể khắc phục được

inspection

sự kiểm tra, sự thanh tra

supervision

sự giám sát

conventionalize

quy ước hóa

idiosyncrasy

đặc tính

dictum

lời bình

helical

( adj ) xoắn ốc

predate = antedate

xảy ra trước

motif

chủ đề, tư tưởng

adorn

trang điểm, trang trí

primacy

tính ưu việt

malleate

rèn, dát mỏng

casing

vỏ bọc

poke

chọc, ấn

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording