How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

13 terms

house

STUDY
PLAY
房子
fáng zi (house)
房间
fáng jiān (room)
卧室
wò shì (bedroom)
浴室
yù shì ( bathroom)
厕所
cè suǒ (toilet)
厨房
chú fáng (kitchen)
书房
shū fáng (study)
客人房
kè rén fáng (guest room)
客厅
kè tīng (living room)
饭厅
fàn tīng (dining room)
阳台
yáng tái (balcony)
楼上
lóu shàng (upstairs)
楼下
lóu xià (downstairs)