ἐθνος

nation (pl. Gentiles)

ἐλεος

mercy

ἐτος

year

μελος

member, part, limb

μερος

part, share

ὀρος

mountain, hill

πληθος

multitude, large hill

σκευος

object (pl. property)

σκοτος

darkness

τελος

end, goal

ἀρχιερευς

high priest, chief priest

βασιλευς

king

γραμματευς

scribe, clerk

ἱερευς

priest

ἀναστασις

resurrection

γνωσις

knowledge

δυναμις

power, miracle

θλιψις

suffering, oppression

κρισις

judgement

παρακλησις

encouragement

πιστις

faith

πολις

city, town

συνειδησις

conscience

ἀληθης

true, truthful, genuine

ἀσθενης

weak, sick

πας

all, every, whole

ἁπας

all, every

εἱς μια ἑν

one, a single

οὐδεις

no one, nothing

μηδεις

no one, nothing

Μωϋσης

Moses
(Μωϋσης, Μωϋσην, Μωϋσεως, Μωϋσει or Μωϋσῃ)

νους

mind
(νους, νουν, νοος, νοι)

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording