κελευω, κελευσω, εκελευσα, κεκελευκα, κεκελευσμαι, εκελευσθην

order, command

λυω, λυσω, ελυσα, λελυκα, λελυμαι, ελυθην

unbind, free, release, dissolve, destroy

παιδευω, παιδευσω, επαιδευσα, πεπαιδευκα, πεπαιδευμαι, επαιδευθην

educate, teach

πεμπω, πεμψω, επεμψα, πεπομφα, πεπεμμαι, επεμφθην

send

αγγελος, αγγελου, ο

messenger

απο

(+gen) from, away from

απα

introduces a question

γαρ

for

ζωον, ζωου, το

animal

η...η

either...or

μεν...δε

on the one hand...on the other hand

νυν

now

ξενος, ξενου, ο

guest-friend, host, stranger, foreigner

ου, ουκ, ουχ

not

παρα (+gen)

from (the side of)

παρα (+dat)

at (the side of), at the house of

παρα (+acc)

to (the side of), beside, contrary to

πεντε

five

πολεμος, πολεμου, ο

war

προ

(+gen) before, in front of

στεφανος, στεφανου, ο

crown, wreath

φιλος, φιλου, ο

friend

φιλια, φιλιας, η

friendship

χρυσος, χρυσου, ο

gold

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording